Zorbus (v14.9.22)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Söwda ROGUELIKE Zorbus fantaziýa temaly, kafel esasly, öwrümli, adaty roguelike oýny. Siziň maksadyňyz zyndana çuňňur aralaşmak, Zorbus atly mifiki ýere portal tapmak, ýönekeý bir adamyň demigodlige çykyp bilýän ýeri. Aloneeke-täk başdan geçirmeli bolmagyňyz üçin ýolda beýleki jandarlary hem alyp bilersiňiz. Rogorbike meňzeş oýun bolmak bilen, Zorbus zyndany tötänleýin döredýär, şonuň üçin her oýnalan oýun birneme üýtgeşik bolar. Oýun permadeath ulanýar, ýagny bir gahryman ölse, hakykatdanam hemişelik bolýar we oýunçy täze oýun başlamaly. Oýuny ýazdyryp bilersiňiz, ýöne ýatda saklaýan faýl ýüklenende pozulýar. Zorbusda elementi kesgitlemek ýa-da açlyk mehanigi ýok. DURMUŞ DUNGEON Tematiki taýdan Zorbus 70-nji ýyllaryň ahyrynda we 80-nji ýyllaryň başynda D&D planşetiniň kampaniýalaryndan, başdan geçirmelerinden we başdan geçirmelerinden täsir galdyrýar.

Oýun janly, täsirli we mazmuna baý zindan döretmäge synanyşýar. Diňe boş otaglardan we koridorlardan başga zat. Temalaryň mazmuny (tagt otaglary, türmeler, gizlin hazyna keşleri we ş.m.) sebitleriň arasynda gowy baglanyşyk bilen dürli şekilli derejeler. Zindan denizleri akylly hereket edýärler, biri-birine garşy göreşýärler, howp abananda gaçýarlar we howpy ýeňip geçmek üçin dostlaryny ýygnamaga synanyşýarlar. Jandarlaryň köpüsi zatlary ulanyp bilerler we zyndandan alyp bilerler. Jandarlar hem dymmaýarlar, ýöne gürleýiş köpürjikleri bilen zatlara teswir berýärler. Zindanda dinamiki yşyklandyryş bar. Zindan mebelleri we jandarlaryň elinde ýeňil çeşmeler bar we bularyň ikisi hem ýakylyp we öçürilip bilner. Käbir jandarlarda garaňkylyk bar. Jandarlar ýagtylyga we sese reaksiýa berýär.

RPG RULE SYSTEM Oýun üçin düzgün ulgamy “Dungeons & Dragons” -yň 3-nji neşirinde ulanylýan d20 ulgamyna birneme täsir edýär. Zorbusda tejribe derejesi bar, ýöne häsiýet synplary ýok (ýaryş saýlanýar). Her derejä çenli başarnyklary we zehinleri satyn alýarsyňyz (esasanam söweş hereketleri we jadylar). KONTROLLAR we UI açar baglanyşyklary düzülip bilner. Syçanjygyň gözegçiligi goldanýar, ýöne oýun oýnamak üçin amatly däl. Oýun gözegçisi ulanylyp bilner. Oýun nyşana alýan ulgamy bar, dürli hüjümleri ýa-da zehinleri ulanmagy aňsatlaşdyrýar. Ulanylýan zatlar we zehinler çalt ýerlere bellenip bilner. Ekranyň ululygyny sazlap bolýar. Penjireli re modeimde ýa-da doly ekranda we 32 × 32-, 48 × 48- ýa-da 64 × 64 pikselli kafel grafikasy ýa-da ASCII nyşanlary bilen oýnap bilersiňiz. Şrift üýtgedilip bilner we tekst ölçegi sazlanyp bilner.

Roguel ýaly bolmak, esasan prefablara esaslanandygyna garamazdan, güýçli temaly otaglar, dürli wakalar, jandarlar bilen jandar söweşi we beýleki rouming bilen DnD planşet kampaniýasyny ýada salýan gurşaw döretmekde uly iş edýär. başdan geçirmeler, toparlar ... köp zat bar. Ilki bilen işe başlanyňyzda özüni gaty kyn duýup biler (we ölüm howply!), Aöne birnäçe esasy maslahatlary öwreniň (mysal üçin açylyş otagyna girizilen kitap arkaly) we gowy bolarsyňyz. Sapaklar ýok, ýöne ýaryş saýlaýarsyňyz, başarnyklary paýlaýarsyňyz we başarnyklary we zehinleri saýlamak üçin XP gazanarsyňyz, öz islegiňiz boýunça öz synpyňyzy döredersiňiz. Söweşden başga XP çeşmeleri bar, ýöne olar doly keşbi goldamak üçin ýeterlik däl, şonuň üçin zyndanda öldürmek. Saglygy we çydamlylygy dikeltmek üçin söweşleriň arasynda dynç alyp bilersiňiz, ýöne duşmanlar çalt we kyn gelýärler, gowy çykyş etseňizem, iň kyn ýagdaýlarda sarp edilýän zatlaryňyza iýmäge mejbur edýärler. Heyöne heý, sarp edilýän zatlar, sarp edýän zat! Et, klassiki RPG-OMG-I-in-in-inwentar ölümi ölme!

SURATLAR

Zorbus (v14.9.22) Mugt göçürip almak

Zorbus (v14.9.22) Mugt göçürip almak

Zorbus (v14.9.22) Mugt göçürip almak

Zorbus (v14.9.22) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7
 • Prosessor: Islendik
 • Oryat: 512 MB RAM
 • Saklama: 300 MB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyZorbus (v14.9.22)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunZorbus (v14.9.22) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz