Zombotron (v1.2.1)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Blaze Rush, işe isleg bildirýän hakyna tutma. Easyeňil aýlyk gözläp, howply planetanyň we gadymy heläkçiligiň bolan ýeriniň galyndylaryna maýak yzarlaýar. Ol ýerde öz güýjüni, tutanýerliligini we arsenalyndaky her bir ýaragy synap görjek bir syr tapýar. “Zombotron” -da ýaraglar we ýaraglar, birek-biregi ýigrenşi ýaly ýigrenýän duşmanlar we bu dünýäden daşda bolan tejribe üçin hakykatdanam ajaýyp partlamalar bar. Zombini liftiň aşagyna taşlap bilýän bolsaňyz, näme üçin kellä geýmeli? Ora-da bir üýşmeleňiň aşagynda eziň. Ora-da töweregindäki dinamitiň jikme-jik zynjyr toplumy. Ora-da olary ATV-de işlediň. … A-da… pikiri alarsyňyz. Duşmanlary liftler bilen eziň, partlaýjy maddalar bilen uçmagy iberiň, ulaglarda sürüň we başga-da köp zatlar. Erbet ýaramaz bolmak üçin dürli ýaraglar bilen gulplaň we ýükläň. Zombotron planetasynyň syrlaryny özüne çekiji, düşelge-gyzykly hekaýada öwreniň. Blaze-iň ýaraglaryny hemişe bolmak isleýän giňişligiňiz ýaly ýaramazlaşdyryň.

Ant.Karlow 14 ýyl bäri oýun oýnaýar. “Armor Games”, “Newgrounds” we “Kongregate” ýaly saýtlardaky “Fire Catcher”, “Alien Transporter”, “Mining Truck”, “Knighttron” we “Mushroomer” ýaly oýunlar bilen tanyş bolmagy mümkin. Zombotron Ant.Karlowyň ilkinji premium ady bolup, on ýyllyk oýun we dizaýn tejribesine esaslanýar. Oýun ajaýyp dünýä, duşman dizaýny we atmosfera eýe. Ilkinji sekuntlardan dünýä diňe demiňizi alýar. Örän owadan, garaňky we ýakymly. Her sebit dürli-dürli we her ädimde sizi öldürmäge synanyşjak duşmanlar bilen doldurylýar. Her sebitde duşmanlar bar we köplenç sebitiň başlygyna meňzeş hereketler bolýar, bu size başlyk bilen nähili göreşmelidigini öwredýär. Şeýle hem, ölüm howply duzaklar bilen köp platforma bölümlerine gelersiňiz. Başlyk dizaýny ajaýyp, başlyklaryň köpüsi özboluşly duýýarlar we olaryň hersine käbir endikleriňizi öwrenmek we ulanmak gerek bolar.

Sluwaş-ýuwaşdan jadygöýlikleri, jadylaýyş nokatlaryny açarsyňyz, ruh howuzyňyzy artdyrarsyňyz we maska ​​böleklerini ýygnap has köp at güýjüni açarsyňyz. Munuň üstesine, durmuşyňyzy aňsatlaşdyrjak we has ir alyp bolmajak ýerlere barmaga kömek etjek ukyplary açarsyňyz. Wizual dizaýn we her sebitiň dizaýny ajaýyp bolsa-da, her santimetr el bilen ýasalan ýaly duýulsa-da, tiz syýahatyň ýokdugyna göz ýetirersiňiz. Kartanyň käbir nokatlarynyň arasynda syýahat etmek üçin duralgalary we tramwaýlary açyp bilersiňiz, ýöne olar biri-birinden gaty uzakda ýerleşýär, şonuň üçin olara barmak käwagt pyýada isleýän ýeriňize gitmekden has köp wagt alýar. Şeýle hem, iki portaly açyp boljak - giriş we çykyş nokatlaryny açyp boljak çalt syýahat görnüşi bar, şol nokatlaryň arasynda syýahat edip bilersiňiz.

SURATLAR

Zombotron (v1.2.1) Mugt göçürip almak

Zombotron (v1.2.1) Mugt göçürip almak

Zombotron (v1.2.1) Mugt göçürip almak

Zombotron (v1.2.1) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7
 • Prosessor: 1.8 GGs
 • Oryat: 2 GB RAM
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 900 MB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyZombotron (v1.2.1)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunZombotron (v1.2.1) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz