Zombie Builder Defense

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: NOHAM oýunlary

Neşirçi: NOHAM oýunlary

Çykan senesi:

Reanr: Hereket, aman galmak, diňi goramak, elhençlik, gurluşyk, strategiýa

Zombie Builder Defence Zombie apokalipsisinden ýaragdan doly dükan we bir topar týuret bilen gutulmak üçin iň ýokary derejeli atyjy. Earther ýüzünde galan az sanly adamyň biri hökmünde hüjüme garşy başarnygyňyzy synap görüň we binýadyňyzy dowam etdiriň, sebäbi bu rehimsiz söweşde ahyrsoňy hiç zat durmaz. Galarsyňyzmy ýa-da beýlekiler ýaly heläk bolarsyňyzmy?

4 pleýer köp oýunçy kooperatiwi!

Dostlaryňyzyň kömegini alyň we köp oýunçy kooperatiwinde dört oýunçy bilen ýokaşanlary alyň. Dostlaryňyz ýa-da nätanyş adamlar bilen oýnaň we tolkunlary has ir başlamak üçin ses beriň.

Fectokanç

Tükeniksiz tertip - Indi goşuldy!

Kararyňyzy barlaň we iň täze tertipde eliňizi synap görüň - ENDLESS. Dükan ýok, tekizleme ýok, diňe gan, ok we zombi ölüme çenli.

Aparag

Tapançadan SMG-e, tüpeňden mergen tüpeňine çenli, hüjüm tüpeňleri we raketa atyjylary ýaly 20-den gowrak ýaragy saýlamagyňyz bilen ýokaşan köp sanly adamy kesiň. Gowy ölçeg üçin birnäçe palçyk goýmagy ýatdan çykarmaň.

Esasy aýratynlyklar:

  • 40 tolkun
  • Zombi görnüşleri
  • 4 Täsin başlyk
  • Köp oýunçy ulaldylan tolkunlar

SURATLAR

Zombie Builder Defense Mugt göçürip almak

Zombie Builder Defense Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: Windows 7
  • Prosessor: goşa ýadro 2,5 GHz
  • Oryat: 3 GB RAM
  • Grafika: Nvidia 600 seriýasy ýa-da şoňa meňzeş (Akylly grafika)
  • DirectX: 9.0 wersiýasy
  • Saklama: 2 GB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyZombie Builder Defense

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunZombie Builder Defense gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz