Zenge

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: N / A.

Neşir ediji: N / A.

Çykan senesi: N / A.

Reanr: Enigma

Çalt pikirlenmek we akylly strategiýa, Hoşiko atasynyň ybadathanasyny halas etmek üçin Hoş Habar medallaryny gözläninde köp hilegär bulaşyklardan geçýär. Jadyly güýç-kuwwatlary we gyzykly atyş we oýun oýnamak strategiýalaryny açyp, özüne çekiji täze dünýäleri açyň. “Master ColorBursts”, “EnergyBalls”, “PusherBalls” we ş.m.

Esasy aýratynlyklar:

  • 195 kyn dereje.
  • 13 dünýäni öwreniň.
  • Ajaýyp güýç göterijileri ýygnaň.

SURATLAR

Zenge Mugt göçürip almak

Zenge Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: Windows 2000 / XP / VISTA / 7/8
  • CPU: 600MHz ýa-da has çalt prosessor
  • RAM: 128 MB


Oýun nädip gurulmalyZenge

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunZenge gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz