You Suck At Parking

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Parking ™ -e siňýärsiňiz, maksadyňyzyň bes edilmegi üçin ýeke-täk ýaryş oýny. Reňkli, ýöne ýokaryk, dünýäni kynlaşdyryň we hemişe ösýän awtoulag duralgasynyň simulýatorynda gezelençiňizi düzüň. Dünýädäki iň ajaýyp awtoulag duralgasy tejribesine gatnaşmaga taýynlaň, “Suck at Parking ™”, sürüjilik ukyplaryňyzyň paralel awtoulag duralgasy ýaly möhüm däl ýeke-täk oýny. Barha artýan kynçylyk bilen el tormozyňyzy 100-den gowrak ýabany derejä basmak üçin sagat bilen ýaryşyň. Bellenen awtoulag duralgasyna gaharly gitmek, diňe bir gaty salkyn, asuda we ýygnanmagyňyzy üpjün etmez; ýöne gezelençiňizi gysgaltmak üçin ajaýyp täze özleşdirme opsiýalaryny açar. Alty-altmyş başarnygyňyzy dünýä görkezmek isleýärsiňizmi? Hakykatdanam birinji ýerde durýandygyňyzy subut etmek isleýärsiňizmi? Global lider tagtalaryna çykyň we dostlaryňyza hakykatdanam durmaga güýjüňiziň bardygyny subut ediň.

Belki dünýä däl, iň bolmanda maşyn. Syçan ýaryşyna ýapyşdyňyz we dostlaryňyz bilen kimiň üstünde çykjakdygyny görmek isleýärsiňizmi? Olara köp oýunçyda gaty egin beriň we münbere çykmak üçin söweşiň! “Suck At Parking ™” hemişe ösýän, hemişe giňelýän we hemişelik üýtgeýän oýun bolar. Goşýan zatlarymyz, düzedişlerimiz, kapotyň aşagynda üýtgeşiklikler barada has giňişleýin maglumat üçin sosial ulgamlarymyzy yzarlaň! Bir oýunçy re modeimi, oýunçynyň yzygiderli ösmegi, gazanylan başarnyklary berkitmek we oýnuň “kynçylygyny” duýmak üçin kynçylyklaryň kem-kemden ýokarlanmagy bilen tapgyrlara bölünýär. Maksady ýerine ýetirmek üçin islendik usul amatly bolar, diňe üstünlik gazanmak üçin gaýtadan synanyşmaly: drift, drift, teleportasiýa, trambolinlerden bökmek we ş.m. Ationserlerde diňe awtoulag ýollary ýa-da ýurt ýollary ýaly adaty ýol bölümleri däl, eýsem öli aýlawlar, beýik belentlikler we ýiti öwrümler hem bar. Bu oýun oýnuna dürli-dürli goşýar we mugt giriş üçin göçürip alyp bolýan şahsy ýerleri döretmek üçin wariantlaryň sanawyny giňeldýär.

Demo, alfa synagy we indi goýberilen oýun boýunça köp sagat geçiriň. Oýunyň manysyz mowzugyny we onuň owadan estetikasyny elmydama gowy görýärdim we uly çekişme lider tagtasynyň depesine çykmaga synanyşýardy. Fizika adaty we buz derejesinde-de ýerliklidir. Köp oýunçy meniň ünsümi çekmedi, ýöne gaty gowy ýerine ýetirildi diýip pikir edýärin. Oýnuň monetizasiýasy bilen birneme yza çekilendigimi aýdaryn; söweş paslary we kosmetika (gynansakda) şu günler F2P oýunlarynda garaşylýar, ýöne indi öňünden satyn almagy talap edýän oýunlarda köplenç göremok. Şeýle-de bolsa, bu oýnuň görkezilişinden gaty haladym we hasam gowulaşar diýip umyt edýärin. Eger gyzykly (ýa-da göwnüçökgün) awtoulag duralgasy tejribesini gözleýän bolsaňyz, hökman almagy maslahat bererin.

SURATLAR

You Suck At Parking Mugt göçürip almak

You Suck At Parking Mugt göçürip almak

You Suck At Parking Mugt göçürip almak

You Suck At Parking Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Dört ýadroly prosessor 2.4 GGs
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA 1060, AMD RX56
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 4 GB elýeterli ýer
 • Oýun nädip gurulmalyYou Suck At Parking

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunYou Suck At Parking gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz