Yakuza 5 Remastered

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Uzaakuza 5 Remastered Mugt göçürip almak, işlenip düzülen we neşir edilen hereket-başdan geçirilýän wideo oýun Sega Microsoft Windows üçin. Oýun bäşinji esasy giriş Uzaakuza seriýasy.

Oýun, birnäçe üýtgeşiklik bilen seriýadaky öňki oýunlara has meňzeýär. Öňki oýunlara meňzeş ýaly, oýun iki bölege bölünýär: Başdan geçirmeler tertibi we söweş tertibi. Başdan geçirmeler tertibi oýunçylara dürli ugurlary öwrenmäge we kiçi oýunlar we retro oýunlary ýaly gapdal çärelere gatnaşmaga mümkinçilik berýär Wirtua Fighter 2 we Taiko No Tatsujin. Şäherler, ozalky oýunlara garanyňda ep-esli uludyr, bu oýunda has köp gözleg geçirmek üçin mümkinçilik döredýär we serialyň taryhynda şäherler boýunça iň köp oýun ýerini görkezjekdigi aýdylýar. Uzaakuza Kiwami 2

Kazuma Kirýunyň özüne mahsus taksi sürüjisi hökmünde täze gelen asudalygy, Tojo Klan bilen arasyndaky parahatçylyk sebäpli birden gutarýar. Omi bileleşigi bölünýär. Geçmişi bilen ýene bir gezek hasaplamaga mejbur bolan Dojimanyň aagondarhasy, eziz adamlaryny goramak üçin jenaýat dünýäsine gaýdyp gelýär. Olaryň durmuşy biri-birine bagly, Kirýu we onuň ýaranlary bilen korrumpirlenenlere garşy göreşmek we ähli taraplaýyn uruş söweşiniň öňüni almak ugrunda yzarlaýarlar. Bäş uly şäherde oýnap boljak bäş baş gahryman.

2012-nji ýylyň dekabry, Kazuma Kirýu Fukuokada taksi sürüjisi hökmünde asuda täze durmuş tapdy. Geçmişini dünýäden gizläp, indi eziz adamynyň arzuwyny amala aşyrmak üçin gije-gündiz işleýär. Emma dartgynlylygyň ýokarlanmagy ýaly hemme zat gowy däl Tojo Klan gündogaryň ýakuza bilen günbataryň arasyndaky ähli taraplaýyn söweş hakda öňünden aýdylýar. Dojimanyň rowaýat aagondarhasy köne dostuňyzy howpdan halas etmek üçin ýene bir gezek ýokarlanarmy? Bäş şäher hakda ajaýyp erteki başlaýar we dört batyr erkek bilen bir ýürekli gyzyň durmuşy hiç wagt öňküsi ýaly bolmaz.

 • Reanr
  • Hereket
  • Başdan geçirmeler

 • Çykan senesi
  2021-nji ýylyň 28-nji ýanwary
 • Öndüriji
  • Sega

 • Neşirçi
  • Sega

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Yakuza 5 Remastered Mugt göçürip almak

  Yakuza 5 Remastered Mugt göçürip almak

  Yakuza 5 Remastered Mugt göçürip almak

  Yakuza 5 Remastered Mugt göçürip almak

  Yakuza 5 Remastered Mugt göçürip almak

  Yakuza 5 Remastered Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7/8/10


 • Prosessor:

  Intel Core i3-2100


 • Ram:

  8 GB


 • Saklama:

  30 GB


 • Grafika kartasy:

  Nvidia GeForce GTX 570


 • Oýun nädip gurulmalyYakuza 5 Remastered

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunYakuza 5 Remastered gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz