Xenoblade Chronicles 3 PC (v1.3.2)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Ksenoblade Hronikasy 3 PC mugt göçürip almak Kompýuter oýny öňünden gurlan göni baglanyşykda ähli täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky dmg köp oýunçy. 7

Ksenoblade Chroniclesazgylar 3, Ksenoblade seriýasyndaky oýunlaryň köpüsi ýaly, dildüwşügiň köpüsini ýitirmän özbaşdak oýnap bolýar. Diýmek, “Xenoblade” ýa-da “Xenoblade 2” -e girmezden ozal oýnamaly dälsiňiz, ýöne serialyň özboluşly oýunlaryny duýmak üçin şeýle etmek maslahat berilýär. Ksenoblade seriýasy hemişe beýleki JRPG-lerden tapawutlanýar ullakan açyk meýdanlar we söweşmek üçin özboluşly çemeleşmesi. Beýleki öwrüm esasly atlardan tapawutlylykda Jemleýji fantaziýa ýa-da Persona 5, duşmanyň duşuşyklary elmydama dinamiki bolup, indiki bir gahrymanyň haçan hereket etjekdigini kesgitleýän hasaplaýjy bilen. Seriýa üçin täze, her bir gahrymany gönüden-göni buýruk bermek ukybydyr. Strategiki buýruk: Amerikanyň raýat urşy

Ilkinji “Ksenoblade Hronikasy” käbir janköýerler tarapyndan birneme real wizuallaryň garyndysy - Wii üçin we anime täsirleri sebäpli alkyşlandy, netijede az sanly adam üçin özboluşly keşbe eýe bolan gahrymanlar JRPG-ler köpeldýärler. Munuň tersine, “Ksenoblade Chronicles 2” janköýerleriň arasynda bölünişik döredýän käbir dizaýnlar bilen doly animasiýa boldy. Oýun, ýedi partiýa agzasyna birbada söweşlere gatnaşmaga mümkinçilik berýär, şol sanda alty adamyň esasy partiýasy we hekaýanyň dowamynda ýüze çykýan birnäçe dürli gahrymanlardan biri. Partiýanyň agzalary, şeýle hem, olara giriş mümkinçiligini berip, häsiýet synpyny üýtgetmek ukybyna eýe bolarlar dürli ukyplary. Käbir şertlerde partiýa agzalarynyň aýratyn jübütleri - Nuh we Mio; Lanz we Sena; we Eunie we Taion - ulanyp bilerler Baglanyşyk ulgamy has köp görnüşi bolan “Ouroboros” -a birleşmek güýçli hereketler.

 • Reanr
  • Hereket
  • Başdan geçirmeler
  • Söweş
  • RPG

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 29-njy iýuly
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Xenoblade Chronicles 3 PC (v1.3.2) Mugt göçürip almak

  Xenoblade Chronicles 3 PC (v1.3.2) Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 10 64 Bit


 • Prosessor:

  Intel Core i5 ýa-da Has gowusy


 • Ram:

  8-16 GB


 • Saklama:

  15 GB


 • Grafika kartasy:

  GTX 1080 Möhüm


 • Oýun nädip gurulmalyXenoblade Chronicles 3 PC (v1.3.2)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunXenoblade Chronicles 3 PC (v1.3.2) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz