X4 Foundations-CODEX

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Shli gämileri hut özi uçmak azatlygy:

X4 ähli gämileri şahsy uçmaga mümkinçilik berer. Gämi synplarynyň giň toparyndan kiçi gözlegçilerden başlap, iň uly göterijä çenli hemme zat kokpitden ýa-da daşarky görnüşden synag edilip bilner.

X4-iň ösüşinde esasy üns gämileriň arasynda hereket edende bökdençsiz we çuňňur tejribe gazanmak boldy. Gämini taşlap, basgançaga çykyp, uly kosmos stansiýasynyň duralgasynyň üstünden şol ýerde saklan bolmagy mümkin başga bir gämä geçip bilersiňiz we oturgyjyna basyp, siziň üçin işleýän piloty çalşyp bilersiňiz.

Modul stansiýalary we gämi kämilleşdirişleri:

Kosmos stansiýalaryny we zawodlary gurmak elmydama X oýunlarynyň esasyny düzdi. Söweşmek ýa-da söwda etmek arkaly ýeterlik pul gazanylandan soň, oýunçylaryň köpüsi öz ykdysadyýetini gurmak we äleme has giň gerimde täsir etmek isleýärler. X4-de indi doly erkin we döredijilikli bolmak mümkin. Stansiýalar önümçilik modullary, ýaşaýyş bölümleri, duralgalar ýa-da başga-da köp bölekler bolsun, dürli modullardan gurlup bilner. Güýçli täze karta ulgamy, özboluşly döredijiligiňizi dizaýn etmek üçin birikdiriş ulgamy arkaly modullary süýräp we birikdirmäge mümkinçilik berýär.

Gämiler dürli täzelenmeleri hem hödürleýärler. Dwigateller, ýaraglar we beýleki enjamlar grafiki redaktorda goşulyp, gämide hakykatdanam görünýär.

Şu wagta çenli iň dinamik X älem:

X4 ýaryşlarymyza we toparlarymyza imperiýalaryny erkin gurmaga we giňeltmäge mümkinçilik berýän ilkinji X oýun bolar; Pleýeriň modully gurluşyk bloklaryndan kosmos stansiýalaryny döredijilikli dizaýn etmekde ulanýan şol bir çeýeligi hem olar üçin elýeterlidir. Acesaryşlar, imperiýa üpjünçilige we islege esaslanyp giňelýär, bu diýseň dinamiki äleme alyp barýar, bu ýerde oýunçynyň her bir hereketi tutuş älemiň ugruna täsir edip biler.

Imperiýaňyzy güýçli karta bilen dolandyrmak:

Uçarman, ekipa or ýa-da stansiýa dolandyryjysy hökmünde siziň üçin has köp gämi we köp sanly NPC işleýänsoň, karta hemmesini dolandyrmagyň ileri tutulýan usuly bolar. Gämilere ýönekeý basmak we geljekki ýollaryny we buýruklaryny kesgitlemek üçin süýräp-süýşürmek amallary arkaly sargyt edip bolýar.

Söwda ýollaryňyzy grafiki taýdan meýilleşdiriň, hüjümleriňizi tutuş flotuňyz bilen utgaşdyryň, iýerarhiýany dolandyryň ýa-da uzakdaky gözleg işlerine gämileri iberiň.

Iň jikme-jik X ykdysadyýeti:

X oýunlarynyň esasy satuw nokatlaryndan biri hemişe real, simulirlenen ykdysadyýet boldy. Hundredsüzlerçe stansiýa tarapyndan öndürilen we müňlerçe gämi bilen daşalýan harytlar aslynda NPC-ler tarapyndan satylýar we bahalar bu simulýasiýa ykdysadyýetine esaslanýar. Bu biziň ýaşaýan we dem alýan älemimiziň esasydyr. Indi X4 bilen başga bir uly ädim ätdik. Islendik X oýunda ilkinji gezek NPC ykdysadyýetiniň ähli bölekleri çeşmelerden öndürilýär. Gämiler, ýaraglar, döwrebaplaşdyryşlar, oklar we hatda stansiýalar. Adyny sen goý. Hemme zat simulirlenen ykdysadyýetden çykýar.

Gözleg we teleportasiýa:

Gämiden gämä we imperiýaňyzy dolandyrýan NPC-lerden üznüksiz üýtgeşiklik has ýokary derejede dowam edýär. Has uly flota eýe bolanyňyzdan soň, “HQ: Teleportation” -dan tehnologiýany öwrenmek bilen gyzyklanarsyňyz. Teleportasiýany açanyňyzdan soň, gämiden has çalt geçip bilersiňiz we NPC-leriňiziň ilkinji ýüzbe-ýüz bolýan ähli möhüm ýagdaýlaryny başdan geçirip bilersiňiz.

Gämä ozal beren her bir sargydyňyz, gämini özüňiz synagdan geçireniňizde, maksat maksadyna öwrülýär. Againene-de giden pursatyňyzda pilotyňyz başlyklyk edýär we öňki sargytlary bilen dowam edýär.

Oýna giriň:

X4-de, syýahatyňyzy dürli oýun oýunlaryndan we dürli gahrymanlar hökmünde başlap bilersiňiz, hersiniň öz roly, gatnaşyklar toplumy we başlamak üçin dürli gämiler we tehnologiýalar bar. Nädip başlasaňam, başga ugurda ösmäge elmydama erkindir. Gözleg işlerine üns beriň, bikanun söwda we ogurlyk bilen pul gazanyň, uly söweş flotlaryna buýruk beriň ýa-da şu wagta çenli iň uly telekeçi boluň. Karar bermek size bagly.

Ady: X4: esaslar
Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/392160
Işläp düzüjiler: Egosoft
Neşirçi: Egosoft
Reanrlar: Hereket, Simulýasiýa
Çykan senesi: 2018-nji ýylyň 30-njy noýabry

X4 esaslar-KODEX

SIZE: 9,7 GB

5 GB LINKLAR

Linkshli baglanyşyklar çalşylýar.


SURATLAR

X4 Foundations-CODEX Mugt göçürip almak

X4 Foundations-CODEX Mugt göçürip almak

X4 Foundations-CODEX Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary


Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10 (64-bit), Windows 8 (64-bit), Windows 7 SP1 (64-bit)
 • Prosessor: Intel i5-4590 3.3GHz ýa-da AMD ekwiwalenti
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: Nvidia GTX 780/970 ýa-da AMD ekwiwalenti (Vulkan goldawy zerur)
 • Saklama: 12 GB elýeterli ýer
 • Goşmaça bellikler ↓: Bu bahalandyrmalar ahyrky goýberilýänçä üýtgäp biler.

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10 (64-bit), Windows 8 (64-bit), Windows 7 SP1 (64-bit)
 • Prosessor: Intel Core i7-6700 ýa-da AMD ekwiwalenti
 • Oryat: 16 GB RAM
 • Grafika: Nvidia GTX 1070 ýa-da AMD ekwiwalenti (Vulkan goldawy talap edilýär)
 • Saklama: 12 GB elýeterli ýer
 • Goşmaça bellikler ↓: Bu bahalandyrmalar ahyrky goýberilýänçä üýtgäp biler.

Oýun nädip gurulmalyX4 Foundations-CODEX

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunX4 Foundations-CODEX gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz