WWE 2K17

LINKLERI OWüklemäge gidiň

WWE 2K17 Mugt göçürip alyň, indi kompýuterde! Hoşgeldiňiz Suplex City, örtük Superstar Brok Lesnar tarapyndan berlen! WWE 2K17 dolandyrýan, goraýan, çempion hökmünde gaýdyp gelýär wideo oýunlary bilen göreş!

WWE 2K17 real grafika, ultra-hakyky oýun we iň halanýanlaryňyzy görkezýän şu wagta çenli iň uly sanaw WWE we NXT Superstars Rowaýatlar. Müňlerçe täze hereketleri we animasiýalary, sahna we meýdançadaky dawa-jenjelleri we iň uly sanawy öz içine alýan iň hakyky WWE oýunlaryny başdan geçiriň. WWE we şu güne çenli NXT Superstars we Rowaýatlar. Wideo döretmek, oryeňiş döretmek we Aýratyn gaýtalamak ulgamy ýaly täze döredijilik opsiýalaryny öz içine alýan WWE-ni şu wagta çenli iň çuňňur “Creation Suite” bilen dörediň we ösdüriň. Täze aýratynlyklar we goşmaça mazmun iň ajaýyp adaty döretmäge mümkinçilik berýär Super ýyldyzlar, Arenas, we Çempionatlar. WWE 2K16

Täze “Promo Motor”, “WWE Superstars” -yň drama we şahsyýetini MyCAREER we WWE Universe rejelerinde janlandyrýar. Sözleriňizi paýhasly saýlaň we garşydaşlaryňyzy gürläň, bäsdeşlige başlaň ýa-da bileleşik dörediň. Sözleriňiz, NXT we WWE hatarlarynda ýokary galmak bilen gahrymanlaryňyzy şekillendirer WWE zaly Maşgalalar! A bol Pol Heyman Gaý üçin niýetlenen täze bölekde WWE 2K17. “Twenty One Pilots”, Fransuz Montana we aýdym-saz pudagynda iň meşhur atlary öz içine alýan ýyldyzly ses ýazgysyndan lezzet alyň. Gara Sabat, Executiveerine ýetiriji ses ýazgysynyň prodýuseri anan “Diddy” Combs aka “Puff Daddy” tarapyndan dolandyrylýar!

 • Gara tegelekli WCW Goldberg
 • Gara we ak reňkli WWE Goldberg
 • Iki oýnalýan arena: WCW Duşenbe Nitro we Halloween Havoc
 • Reanr
  • Söweş
  • Sport

 • Çykan senesi
  2017-nji ýylyň 6-njy fewraly
 • Öndüriji
  • Wizual düşünjeler

 • Neşirçi
  • 2K oýunlar

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  WWE 2K17 Mugt göçürip almak

  WWE 2K17 Mugt göçürip almak

  WWE 2K17 Mugt göçürip almak

  WWE 2K17 Mugt göçürip almak

  WWE 2K17 Mugt göçürip almak

  WWE 2K17 Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows® 10


 • Prosessor:

  Intel Core i7 3770


 • Ram:

  8 GB


 • Saklama:

  50 GB


 • Grafika:

  Nvidia GPU GeForce GTX 770


 • Oýun nädip gurulmalyWWE 2K17

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunWWE 2K17 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz