WWE 2K16

LINKLERI OWüklemäge gidiň

WWE 2K16 Mugt göçürip almak, ygtyýarlyk WWE wideo oýunlary gaýdyp gelýär! Iň meşhur WWE wideo oýun franşizasyna iň täze goşundy, janköýerleriň halaýan aýratynlyklaryny we oýun rejelerini, täze täzelikleri we başgalary goşmak bilen gyzykly, hakyky we gaty täsirli hereketleri üpjün eder! Iň ulusy hökmünde oýnaň WWE Superstars, Hemme döwürdäki diwalar we rowaýatlar. DLC mazmunyny öz içine alýar!

Munuň ýaly oýunlar bar ajaýyp WrestleMania 13 “Texas Rattlesnake” bilen “Hitman Hart” -yň arasyndaky tabşyryş oýny. Bu ýerde maksat, söweş taryhyndan şu güne çenli wideo paketlerde görkezilen söweş pursatlaryny düzmek. Munuň ýerine ýetirilmegi lapykeç bolup biler, ýöne dolandyrsaňyz, sahnalaryň oýnalmagyna tomaşa etmek diýseň kanagatlandyryjy. The 2K vitrin “Superstar” -yňyzy gurmaga mümkinçilik berýän “Karyera rejesi” bilen birleşýär. Başlamak NXT ösüş ligasy syýahatyňyzda bäsdeşlik we bileleşik döretmeli - başarnygyňyzy ösdürmäge we abraýy ösdürmäge kömek etmeli. Fermer dolandyryjysy 2021

Againene-de bu kyn bolup biler, esasanam täze söweşijiňiz ajaýyp pes derejeden başlasa-da, öňe gidişlik etmek peýdalydyr. Gynansagam, “Yuke” -niň oýun dwigateli gaty we köne duýulýar. Bu gaty geň zat däl! Topar bir ýyl dynç almady 2000-nji ýyldan bäri täzeden gurmak. Birnäçe ýyl ozal indiki gen wizual abatlanylmagyna garamazdan, gahrymanlar agaç bolup galýarlar we köplenç halkanyň töweregine süýşüriň tebigy hereket etmän, konserwirlenen animasiýalara girmezden ozal.

Polat oturgyçlary ulanmak bilen baglanyşykly täze animasiýalar goşuldy. Öňki wersiýalarynda oturgyçlar tebigy däldi. Bu ýyl oturgyç şekilleri garşydaşyňyzyň kellesinde ýa-da bedeninde ulanylanda täze animasiýa bolýar. The tersine ulgam gaty zerur täzelenme hem aldy, ýöne könejigini saklamak isleseňiz edip bilersiňiz. Ozal tejribeli oýunçylar, belli bir wagtdan soň hakykatdanam lapykeç bolup biljek oýun wagtynda her hereketi diýen ýaly tersine alyp bilerdiler. WWE 2K16-da her Superstar ýa-da Diva oýny belli bir mukdarda tersine başlaýar we oýnuň dowamynda has köp gazanyp biler. Bu ulgam has gyzykly, ýöne käbirleriniň asyl sistema bilen baglanyşykly meselesi ýok bolmagy mümkin. Oýunyň iki dünýäniň iň gowularyny hödürlemegi gaty gowy zat.

 • Reanr
  • Söweş
  • Sport

 • Çykan senesi
  2015-nji ýylyň 27-nji oktýabry
 • Öndüriji
  • Wizual düşünjeler

 • Neşirçi
  • 2K oýunlar

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  WWE 2K16 Mugt göçürip almak

  WWE 2K16 Mugt göçürip almak

  WWE 2K16 Mugt göçürip almak

  WWE 2K16 Mugt göçürip almak

  WWE 2K16 Mugt göçürip almak

  WWE 2K16 Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  64 bitli: Windows 8


 • Prosessor:

  Intel Core i5-3550


 • Ram:

  8 GB


 • Saklama:

  44 GB


 • Grafika:

  nVidia GeForce GTX 570


 • Oýun nädip gurulmalyWWE 2K16

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunWWE 2K16 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz