WRC 9 FIA World Rally Championship v1.0u4

LINKLERI OWüklemäge gidiň

WRC 9 FIA Dünýä Rally çempionaty Mugt göçürip almak, WRC 9 ady bilen hem tanalýar, resmi ýaryş wideo oýunlary 2020 Ralliniň dünýä çempionaty. Oýun fransuz döredijisi Kylotonn tarapyndan işlenip düzüldi we Nacon tarapyndan 2020-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda neşir edildi.

WRC 9, jemgyýet üçin ýörite döredilen täze oýun rejelerine eýe, a Klublar ulgamy bu ýerde her bir oýunçy öz çempionlygyny döredip we dünýäniň beýleki ýurtlary bilen onlaýn bäsleşip biler. Has uly realizm, täzeden işlenip düzülen gurşaw we umumy çümdürmek üçin täze pacenotlar üçin gowulaşan fizika bilen 3 WRC kategoriýasyndaky ähli resmi sürüjilere we awtoulaglara gözegçilik ediň.

WRC 9, dünýädäki iň oňat sürüjileriň öwgüsini gazanan ýoldan daşarky ýaryş simulýasiýa seriýasyndaky täze oýun. Bu bazardaky iň çuňňur ýöriş simulýatory
3 sany täze ýöriş, gutardy 15 sany nusgawy awtoulag we 100 ýörite tapgyr. WRC 9, dünýäniň dürli künjeginden gelen oýunçylar bilen bäsleşmek üçin her kimiň öz çempionlygyny döredip biljek klub ulgamyny goşmak bilen täze oýun rejelerine çykýar. Polisiýa hekaýalary

Täze dinamiki howa ulgamy bilen howa şertleri bar hakyky durmuşdaky täsirler: ýagyş we gar ýagmagy indi üýtgeýän çekiş, her basgançak üçin dürli gurnamalar, teker saýlamak we howa maglumatyny çaklaýyş toparynyň paýhasly ulanylmagy ýaly möhüm oýun aýratynlygydyr. Playereke-täk oýunçy Karyera rejesi ýerden täzeden guruldy: senenama dolandyryşy, öndürijiligi gowulandyrmak üçin gözleg we gözleg, işgärleri işe almak we dolandyrmak (mehanika, inersener, lukmançylyk we howa toparlary, maliýe menejeri we ş.m.). Köp oýunçy üçin hepdelik kynçylyklar we WRC eSport gaýdyp gelýär, ýöne kynçylyk we bäsdeşlik indi hasam kyn.

 • Reanr
  • Acingaryş
  • Sport

 • Çykan senesi
  2020-nji ýylyň 3-nji sentýabry
 • Öndüriji
  • Kylotonn

 • Neşirçi
  • Kylotonn

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  WRC 9 FIA World Rally Championship v1.0u4 Mugt göçürip almak

  WRC 9 FIA World Rally Championship v1.0u4 Mugt göçürip almak

  WRC 9 FIA World Rally Championship v1.0u4 Mugt göçürip almak

  WRC 9 FIA World Rally Championship v1.0u4 Mugt göçürip almak

  WRC 9 FIA World Rally Championship v1.0u4 Mugt göçürip almak

  WRC 9 FIA World Rally Championship v1.0u4 Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7/8/10


 • Prosessor:

  Intel Core i3 ýa-da Has gowusy


 • Ram:

  4-8 GB


 • Saklama:

  20 GB


 • Grafika kartasy:

  Nvidia GeForce GTX 640


 • Oýun nädip gurulmalyWRC 9 FIA World Rally Championship v1.0u4

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunWRC 9 FIA World Rally Championship v1.0u4 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz