Wraith: The Oblivion – Afterlife

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Çalt syýahat oýunlary

Neşirçi: Çalt syýahat oýunlary

Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 25-nji maýy

Reanr: Elhençlik, VR, Başdan geçirmeler

Ahyret durmuşyna hoş geldiňiz.

Täsin bir pursatda ölen we dirileriň ýurdunda gutarmadyk işi bilen Wraith-e öwrülen suratçy Ed Miller ýaly oýnaň. Ölümiňiziň sebäbini öwrenmek isleýän, wagtlaýyn ýykylan ýeriňiz bolan Barkleý köşgüni öwrenmek we garaňky syrlaryny açmak üçin adatdan daşary ukyplary ulanarsyňyz.

Netijede, hatda ölenleriň hem Barkleý köşgünden gorkýandyklaryna göz ýetirersiňiz ...

Esasy aýratynlyklar

Wraith bol: Seniň ölümiň çözmeli syr. Wraith hökmünde diwarlardan geçmek, beýleki ruhlaryň hereketini yzarlamak we Barkleý köşgüniň gorkunç taryhyny we ahyrzamany nädip tapandygyňyzyň hakykatyny açmak üçin adatdan daşary ukyplary ulanarsyňyz.

Barkleý köşgüni öwreniň: Barkleý köşgi Golliwudyň zaýalanmagy, okkult gözlegleri we gorkunç haýwanlar bilen doldurylan ajaýyp ýaşaýyş jaýydyr. “Relic Items” we “Wraith” ukyplaryny ulanyp, ar alyş ruhlaryndan gaça duruň.

Tomaşaçylardan ägä boluň: Duşman tomaşaçylar, gahar-gazap we ar alyş ruhlary, hersiniň öz taryhy we has uly syr bilen baglanyşygy bar, köşgüň zallarynda aýlanýar. Özüňizi goramagyň birnäçe usuly bilen, hemme zadyň soňy bolan “Oblivion” -a ibermekden başga zat islemeýän bu ýitirilen ruhlardan gaça durmalysyňyz.

VR-de Garaňkylyk dünýäsini başdan geçiriň: Wraith: Oblivion - Afterlife - Garaňkylyk dünýäsinde döredilen ilkinji adam VR gorkunç oýny, Wampire: Maskarad, Werewolf: Apokalypse we başgalar.

SURATLAR

Wraith: The Oblivion – Afterlife Mugt göçürip almak

Wraith: The Oblivion – Afterlife Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
  • OS: Windows 7 SP1 ýa-da has täze
  • Prosessor: Intel Core i5 4590 ýa-da has uly
  • Oryat: 8 GB RAM
  • Grafika: GeForce GTX 970 ýa-da AMD Radeon R9 290 ýa-da has gowusy
  • Saklama: 3 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

  • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär


Oýun nädip gurulmalyWraith: The Oblivion – Afterlife

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunWraith: The Oblivion – Afterlife gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz