Worms Rumble

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“Worms Rumble” gurçuklar, öň hiç wagt oýnamadyňyz ýaly, güýçli, real wagt, arena esasly 32 oýunçy kross platformasy söweşi bilen. Ölümden uzakda mukaddes el granady bolan ýeriňizde “Deathmatch” we “Iň soňky gurçuk” rejelerine taýyn boluň! Bazooka we Shotgun ýaly janköýerleriň halaýan dürli ýaraglaryny, hatara çykanyňyzda oňurgasyz garşydaşlaryňyza agyry getirmek üçin ýaraglara täze goşmaçalar ulanyň. Gurçugyňyzy sazlaň, kynçylyklara we möwsümleýin wakalara gatnaşyň we laboratoriýada oýnamagyň täze usullary bilen synag ediň. Bu gurçuk. Worms Rumble-da öwrüm esasly söweş tapyp bilmersiňiz. Her tapgyr HAKY WAGTDA! Duşmanyňyz saňa ot ýagýan bolsa, derrew ber! Konsol we kompýuter arkaly onlaýn dostlaryňyz bilen oýnaň. “Deathmatch” we “Iň soňky gurçuk” bilen ýeke-täk we toparlaýyn söweş royale rejeleri!

Weaparagyň derilerini, eşiklerini, esbaplaryny we emotlaryny açmak we satyn almak üçin XP we oýun walýutasyny gazanyň! Söweş meýdanynda öz şahsy stiliňizi döretmek üçin garyşdyryň we deňeşdiriň. Täze we gaýdyp gelýän janköýerleriň halaýan ýaraglary bilen ýaraglaň! Bazooka, Holy Hand-granat we Goýun atyjy we täze Hammerhead, Plazma Blaster we Roketa galkany ýaly klassikler bilen. Möwsümleýin we jemgyýetçilik çärelerine, goşmaça XP we oýun baýraklary üçin gündelik kynçylyklara gatnaşyň. Laboratoriýada täze oýun oýnamak mehanikasy we ýarag bilen synag ediň. Her hepde täze gyzykly oýun usullary bilen täze synag synag oýun rejelerini getirýär!

Gyzykly oýun, ýöne has köp adam gerek we topar17 gurçuk Ultimate atly gurçuk oýny ýa-da gurçuklarda we her fonda döredilen her bir ýarag, peýzacape redaktory, baýdak redaktory we ýarag dörediji we doly kampaniýa we a dinamiki we hemme zat we bir topar mehanika we suw, täzeden ýüklenen ýa-da armageddon ýa-da gümürtik ýa-da wmd arasynda oýnuň çeperçilik stilini üýtgetmek, şeýle hem gizlenmäge mümkinçilik bermek we islän zady. Adaty gurçuk oýunlaryny has gowy görýärin, ýöne bu oýnuň hökman tomaşaçylary bar, esasanam erkin oýnamaga mümkinçilik berseler. Oýun çalt we suwuk duýulýar, şonda-da öwrüm esasly Worms oýny ýaly taktika bar; PvP-ni söýýänler üçin gowy kombinasiýa. Mehaniki taýdan kän bir zat ýok. Döredijiler aýdym aýtmak üçin dogry joýstik aýlamakdan köp aralyk alsalar-da, oýnuň köpüsi gaty ýönekeý we aňsat. Bu pes kynçylygy deňagramlaşdyrmak üçin käbir bölümler birneme gaýtalanýar, bu bolsa tizligi birneme haýalladýar. Bu oýundan hakykatdanam has köp peýdalanmak üçin ussatlyk bilen döredilen kyssa üçin käbir orta oýun oýun bölümlerine ýapyşmaga taýyn bolmaly.

SURATLAR

Worms Rumble Mugt göçürip almak

Worms Rumble Mugt göçürip almak

Worms Rumble Mugt göçürip almak

Worms Rumble Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10 64-bit
 • Prosessor: Intel Core i5-2300 ýa-da FX-4350
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: 2GB NVIDIA GeForce ýa-da 2GB AMD Radeon
 • Oýun nädip gurulmalyWorms Rumble

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunWorms Rumble gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz