World Cruise Story

LINKLERI OWüklemäge gidiň

VIP-leri hezil edip bütin dünýäni gezip ýören kaşaň kruiz gämisiniň kapitany! Deňizde ýatdan çykmajak endikli gezelenç üçin taryhyň iň beýik, iň ýokary lýuks kruiz gämisiniň başyny almaga taýyn boluň! Öz otagyňyzy ajaýyp otaglardan, birinji derejeli restoranlardan başlap, kazinolara we gyzgyn küýzelere çenli bezäň! Dünýäni gezip göreniňizde, kartadaky her bir ýurda baryp göreniňizde, hatda patyşalar üçin hakykatdanam gezelençler bilen gyzykly şazadany çagyrýarsyňyz! Dogry desgalary biri-biriniň gapdalynda goýuň, ýolagçylar we synçylar bilen uly bal gazanarsyňyz. Portda bolanyňyzda ýeterlik meşhurlyk we hatda meşhurlar hem geler! Deňiz buggyňyzy 5 ýyldyzly ýüzýän jennete öwrüp bilersiňizmi? Kapitanyňyzyň şlýapasyny geýiň we “World Cruise Story” -den öwreniň! Passengersolagçylary janköýerlere öwürmek üçin kabinalary we beýleki desgalary guruň. Sapar edýän ýurtlaryňyza gezelenç etmek, gämiňiz üçin täze desgalary we zatlary tapmaga mümkinçilik berer.

Başlangyç nokadynda ýolagçylaryňyzy alyp, her jaň portuňyza aýlanýarsyňyz. Gutaransoň, başlangyç nokadyna gaýdyp, täze ýolagçy alarsyňyz. Gämiňiz has köp janköýer alsa, meşhurlyk artar. Göwnüňize degýän desgalaryň sanyny artdyryň we gämiňizde ýüzmek isleýänleriň sany hem köpeler. Asyl nusganyň muşdagy hökmünde, nirvanA Initiative-ä nähili garaýandygymy bilemok. Köp tarapdan bu gaty meňzeş oýun: elmydama fantastika bolan aktýorlar esasan birmeňzeş, aýdym-saz ajaýyp, sungat ugry ajaýyp we sýu plotet gyzykly. Şeýle-de bolsa, käbir möhüm ýollar bilen asyl nusgadan yza galýar.

Hekaýa ýeterlik derejede wada berip başlaýar, ýöne soňy meni käbir arzan öwrümlerden kanagatlandyrmady, gahryman “Zero Time Dilemma” -dan edil şol bir ýigit we ilkinji oýnuň dyrnaklary bilen deňeşdirilende gaty ejiz garşydaşdy we iki oýnady. Baş gahrymanlar, elbetde işlemegi mümkin bolsa-da, kinda ortaça ýerine ýetirilmegi sebäpli hekaýanyň güýjüni azaltdy. Esasanam garyp Rýuki soňundan mähirli. Şeýle hem, oýunlaryň soň satyn alan adamlar üçin öňünden sargyt bonuslaryny ýapmazlygyny arzuw edýärin (diňe aýratyn satyň). “NirvanA Initiative”, asyl oýnuň grafiki we dizaýn binýadyna hiç hili manyly gurulmaýandygy sebäpli, dowamy däl-de, has giňelmek ýaly duýulýar.

SURATLAR

World Cruise Story Mugt göçürip almak

World Cruise Story Mugt göçürip almak

World Cruise Story Mugt göçürip almak

World Cruise Story Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10 64bit
 • Prosessor: Intel Atom® x7-Z8750
 • Oryat: 1 GB RAM
 • DirectX: 10-njy wersiýa
 • Saklama: 250 MB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyWorld Cruise Story

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunWorld Cruise Story gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz