WORDLAND (v5.05.2021)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

WORDLAND Mugt göçürip almak (v5.05.2021) Kompýuter oýny Öň gurlan göni baglanyşykda Dmg Iň täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky Köp oýunçy

WORDLAND minimalistdir enigma oýun. Enigma we krosswordyň garyndysy. Maslahatlara jogap beriň, bölekleri tertipläň we sözleri tapyň. wordland ajaýyp söz oýny / krossword / tetris gibrididir. bar dürli gözenegiň üstünde harplar bilen şekiller we aşakda beýan edilen sözleriň hemmesini düzmek üçin tertipleşdirilmeli. diagonaly ýok, diňe çepden saga ýa-da aşak, ýöne hemmesi bolmaly däl birikdirildi birek-birege. aslynda, oýun hakyky krosswordda uçup bilmejek tertipleri kabul edýär (mysal üçin keseligine 'jenap', ýokarsynda 'arassa') dikligine, şonuň üçin tehniki taýdan 'purei', ýöne bu ýerde gowy). 150 dereje birin-birin açyldy (50-si goýberilenden soň goşuldy), 3 kynçylyk derejesi.

.Ok görkezmek Adamlaryň diwaryň üstünde oýnamagyna itergi berjek zat aňsat we adaty üstünlikleri açmaýar, şonuň üçin olar üçin 3 sany doly oýun, galanlarymyz islesek-de oýnamakdan lezzet alyp bileris. dolandyryşlary gaty amatly, bir bölegi almak üçin çep düwme, iki tarapa aýlanmak üçin syçanjygyň tekeri, ýerleşdirmek üçin başga bir çep basmak. iň uly gysmak Oýun bilen tagtanyň ululygy, söz bir harp gaty uzyn bolanda köp zat ortaça bir bölejik çep bölege bölek-bölek göçürilmeli boldy. bol ekranda boş ýer, ýalta ykjam port bolmasa näme üçin diňe kiçi bir ýeriň ulanylandygyny bilmeýärsiňiz.

 • Reanr
  • Tötänleýin

 • Çykan senesi
  2021-nji ýylyň 5-nji maýy
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 10


 • Prosessor:

  2 Ghz goşa ýadro


 • Ram:

  2 GB


 • Grafika:

  DirectX 9.0c goldaýan grafiki karta


 • Saklama:

  200 MB boş ýer


 • Oýun nädip gurulmalyWORDLAND (v5.05.2021)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunWORDLAND (v5.05.2021) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz