Wind Angel

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Kiçi oýun studiýasy

Neşirçi: Kiçi oýun studiýasy

Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 11-nji marty

Reanr: Tötänleýin, Atyjy, Başdan geçirmeler

[Game Introduction]

“Windel perişdesi” dik aýlawly uçýan atyş oýny. Oýunçy, duşmanda howada söweşmek üçin baş söweş uçaryna gözegçilik edýär.

[Game Control]

Oýunçylar klawiatura, klawiatura + syçan ýa-da tutawaç arkaly oýna gözegçilik edip bilerler.

[Game Features]

Oýunçylar duşman uçarlaryny ýok etmek bilen göwher alyp bilerler we göwher baş gahrymanyň söweş uçarlaryny üpjün ediş stansiýasynda täzeläp biler. Döwrebaplaşdyryp boljak görnüşlere oklaryň sany, oklaryň güýji, lazerler, gorag galkanlary, uly göwrümli hüjüm ýaraglary we ş.m. degişlidir.

Oýunçylar duşman uçaryny uranda tejribe gazanyp bilerler. Tejribe gutaransoň, söweşijiniň esasy we ikinji derejeli ýaraglary täzelener. Iň ýokary derejä ýetenden soň baş gahrymanyň gan ýagdaýyna girmek mümkinçiligi bar.

SURATLAR

Wind Angel Mugt göçürip almak

Wind Angel Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: Windows 7, Windows 8, Windows 10
  • Prosessor: Core 2 Duo
  • Oryat: 2048 MB RAM
  • Grafika: Intel HD 4600 (AMD ýa-da NVIDIA ekwiwalenti)
  • Saklanylýan ýer: 2048 MB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyWind Angel

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunWind Angel gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz