Wayward (v2.12.3)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Açmak

Neşir ediji: Açmak

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 22-nji apreli

Reanr: Diri galmak, RPG, Başdan geçirmeler, Simulýasiýa, Açyk dünýä, öwrüm esasly

Wayward kyn öwrümlere esaslanýan, ýokardan aşak, çölde diri galmak roguelike.

Wayward-da simulýasiýa, diri galmak we açyklyga uly üns berilýär. Sapak ýok; derejeler ýok. Öz häsiýetiňiziň ösüşi, dünýädäki zatlar ýa-da zatlar bilen gatnaşygyňyz arkaly aýratyn ussatlyga we stat gazançlaryna baglydyr. Islän görnüşiňizde oýnamaga we öwrenmäge hakyňyz bar.

Wayward täze oýun usullaryny açmak, çuňlugy we çylşyrymlylygy goşmak, mazmun goşmak we hödürlenen ulgamlary hasam kämilleşdirmek üçin wagtyň geçmegi bilen ösmegini, giňelmegini we ösmegini dowam etdirer. Bu oýny gaýtalamagymyz we pikirleriňiz arkaly hakykatdanam özboluşly tejribe döretmäge synanyşanymyzda, gezelenç etmek üçin uzak wagtlap arkaýyn bolarsyňyz.

Waywardyň esasy aýratynlyklary:

Esasy aýratynlyklar:

 • Gözleg üçin 5 dürli gurşaw görnüşi - hemmesi prosessual taýdan döredildi.
 • Hünärment, açyş we täsirleşmek üçin 400-den gowrak zat.
 • Söweşmek we hasyl almak üçin 30-dan gowrak nejis jandar we haýwan.
 • Sandbox oýun mehanikasy, roguelike meňzeş oýun we agyr inwentar dolandyryş bilen garyşdy.
 • 25-den gowrak başarnykly çuňňur, köp taraply ussatlyk ulgamy.
 • Açyk we açyk dünýä oýunlary.
 • Goşmaça PVP re withimi bilen onlaýn köp oýunçy.
 • Meýletin permadeath (gaty) ýa-da dem alyş (tötänleýin) reesimler.
 • “Ahyrky oýna” ýetmezden ozal 15+ sagat mazmun we oýun.
 • Gije-gündiz ulgamy.
 • Modding we bug ussahanasy goldawy.
 • Öz gezeginde (asyl) ýa-da real wagt reesimlerinde oýnaň.
 • Nyşanlary özleşdirmek
 • Dinamiki abraý we kynçylyk ulgamy.
 • “Steam” -yň üsti bilen köpçülige çykmazdan ozal soňky 25 wersiýa gaýdyp gelmek ýa-da oýnuň iň soňky ösüş gurluşyny oýnamak ukyby.

SURATLAR

Wayward (v2.12.3) Mugt göçürip almak

Wayward (v2.12.3) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows 7, Windows 8, Windows 10
 • Prosessor: 2.2 GGs goşa ýadro ýa-da has gowy
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: WebGL goldawy bilen GPU, 512 MB wideo ýady we azyndan 128 GFLOPS.
 • Saklama: 1 GB boş ýer
 • Goşmaça bellikler: Apparat utgaşyklygy meselesiniň sanawyny görüň: http://www.waywardgame.com/compatibility

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 10
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: WebGL goldawy bilen GPU, 1 Gb wideo ýady we azyndan 512 GFLOPS.


Oýun nädip gurulmalyWayward (v2.12.3)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunWayward (v2.12.3) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CLUB
OWükiziz