WASTED (Build 1000)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: jenap Podunkian

Neşirçi: Ulular ýüzmek oýunlary

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 7-nji iýuny

Reanr: Hereket, RPG

WASTED-de öldüriň, içiň we öldüriň, “Biderek boluň, ýa-da synanyşyp biderek boluň” düzgüni bilen ýaşaýan we ölýän bikanun çöllükde gurlan roguel meňzeş apokaliptiki pub gözlegçisi.

Termon ýadro blitskrieg Amerikany iň uly akyllaryndan mahrum edeninde, adamzadyň iň kyn nusgalary durmuşa ýapyşýar. Köne Amerikanyň külünden täze dünýä döreýär we apokaliptikden soňky, henizem doglan 80-nji ýyllaryň ersatz, bütinleý Taňrynyň ýaradan zatlarynyň iň agyr, iň pes we iň samsyklary bolan Wasters tarapyndan ýaşaýar.

Wasteriň durmuşyny ýaşaň, diş we dyrnak, oklar we beýsbol ýaralary bilen iň gymmatly tebigy baýlyklaryň üstünden, siwilizasiýanyň hemmesine ýangyç berýän çägeleriň aşagyndaky suwuklyk: Booze. Geň ýaragly Hangovers gazanyň we güýçli ýaraglary, täsirli ýaraglary we ajaýyp içgini gözläp, sowadyjylary, syrly ýerasty bunkerleri öwreniň. Kim bilýär, belki, şol ýerde bolanyňyzda köne dünýä syrlaryny açarsyňyz.

Ora-da etme, sebäbi Günbatar galyndylarynda ölüm çalt gelýär we şu günki seniňki ertir içegäňden çykarylyp bilner.

Esasy aýratynlyklar

Isrip bol ...

“Booze” şöhlelenýän çüýşeleri içip, SHOTS ulgamy arkaly öz häsiýetiňizi düzüň. Güýçli Hangovers gazanyň we köp sanly hemişelik ukyplar bilen özüňizi üýtgediň. Gnarly, 80-den ylhamlanan eşik geýip, güýçli taraplaryňyzy güýçlendiriň we duşmanlaryňyzy urmak, atmak, dargatmak ýa-da partlatmak üçin täsirli zatlar bilen ýaraglaň!

… Ora-da synap görüň

Talaňçylygy gözlemek üçin ägirt uly, prosessual döredilen sowadyjylary öwreniň, ýöne wagşy basmaçylardan, ýigrenji mutantlardan we köp sanly ölüm howply duzaklardan ägä boluň, sizi bulaşyk içege öwürmek üçin hiç zat durmaz. Islän ýoluňyz bilen sowadyjynyň iň aşaky derejesine çykyň: duşmanlaryňyzyň öňünden geçip, olary zalym güýç bilen ýok ediň ýa-da hatda biri-birine garşy söweşmek üçin aldadyň. Daş-töweregiňizdäki oklary we zatlary gözläň we ölen duşmanlaryň jesetlerini zatlary üçin talaň. Diňe özüňizi aşa artdyrmazlyk üçin seresap boluň - häsiýetiňiz ölende, olar gowulaşýar.

SURATLAR

WASTED (Build 1000) Mugt göçürip almak

WASTED (Build 1000) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: Windows XP / Vista / 7/8
  • Prosessor: 2 GGs goşa ýadro
  • Oryat: 2 GB RAM
  • Grafika: 512MB VRAM we Shader modeli 3.0 bilen bagyşlanan grafiki karta
  • DirectX: 9.0c wersiýasy
  • Saklama: 1 GB boş ýer
  • Ses kartasy: DirectX gabat gelýän ses kartasy


Oýun nädip gurulmalyWASTED (Build 1000)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunWASTED (Build 1000) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

TUSFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz