War of the Human Tanks – Limited Operations

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: inakiniku Banzai

Neşirçi: Miwe öndürýän zawod

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 13-nji iýuny

Reanr: Strategiýa, Başdan geçirmeler, Anime, Visual Roman

Adam tanklary söweşi - Çäklendirilen amallar, 'Adam tanklary söweşi' seriýasynyň üçünji oýny.

Häzirki Japanaponiýa bilen meňzeş bir ýurt bolan “apaponiýada” “Adam tanklary” biri-birine garşy yzygiderli söweş alyp barýar. “Radiotoksiki bölejikleriň”, ýangyjynyň azalmagy sebäpli olaryň döwri gutarjak hasaplanýar. Olaryň soňy bir tankyň üstünde dursa-da, adam tanklarynyň iň soňky söweşi başlangyç bosagasynda.

Bu strategiýa oýnunda duşmanlaryňyzy ýok etmek üçin gözläň, zarýad beriň we özüňizi heläk ediň!

Adam tanklaryňyza ýolbaşçylyk ediň we tabşyryklaryňyzy tamamlaň!

Bu, adam tanklaryna - adam şekilli tanklara gözegçilik edýän we duşmançylykly ýurduň tarapynda ýerleşýän beýleki adam tanklaryna garşy göreşýän strategiýa oýny.

Duşmany gözläň we strategiýaňyzy meýilleşdiriň, ýöne tanklaryňyzyň bir urga düşjekdigini we hemişelik ýitjekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Esasy aýratynlyklar:

  • Strategiki, ýarym real wagt söweşleri bilen 50-den gowrak missiýa
  • Allhli tabşyryklary aýyrmak üçin “Çäkleri” kynlaşdyrmak
  • Söweşmek we garşy çykmak üçin sansyz ýakymly adam tanklary
  • Öz derejäňizi ýokarlandyrmak üçin tabşyryklary islän wagtyňyz gaýtalaň
  • Iňlis lokalizasiýasy el bilen çekilen söweş fonlaryny we ulanyjy interfeýsini gowulandyrýar

SURATLAR

War of the Human Tanks – Limited Operations Mugt göçürip almak

War of the Human Tanks – Limited Operations Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: Windows Vista, 7, 8 we 10
  • Prosessor: PentiumIII ýa-da has ýokary
  • Oryat: 512 MB RAM


Oýun nädip gurulmalyWar of the Human Tanks – Limited Operations

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunWar of the Human Tanks – Limited Operations gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

TUSFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz