WackyMoles

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: CrystalGame

Neşir ediji: CrystalGame

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 12-nji dekabry

Reanr: Tötänleýin, Hereket, Simulýasiýa, VR

Wacky Moles, Whack-A-Mole ýaly VR tötänleýin oýun. Bu şäheriň rowaýaty dowam edýär we howlydan has köp mol hem gatnaşýar….

Bu oýnuň hekaýasy, gödek mollaryň köplenç howlynyň gök ekin meýdanlarynda aýlanmagydyr. Zähmet çeken ekilen gök önümleri we miweleri goramak üçin, bu nejis mollara garşy göreşmek üçin çekiçimizi ýokary galdyrmalydyrys.

Nädip oýnamaly:

Oýunda oýunçylar çekiç bilen her dürli mollara hüjüm edýärler. Oýunçy, bal almak üçin belli bir çäkli wagtyň içinde mollary mümkin boldugyça ýok etmeli. Elbetde, mähirli towşanlara duşsaňyz, tötänleýin şikes bermäň. Bu diňe bir HP-ni ýitirmek bilen çäklenmän, olardan sowgat almak mümkinçiligini hem ýitirip biler. Käbir mollar söweş başlamazdan özlerini ele salmaga ýol bermezler. Oýunçylara hüjüm etmek üçin her dürli zatlary zyňarlar. Oýunçy hüjümlerinden gaça durmak ýa-da çekiç bilen hüjümleri bökdemek üçin hereket edip biler.

Oýunda reklamalar köp. Oýunçylar bu reklamalary çekiç hüjümi bilen alyp bilerler. Doňdurma reklamalary ähli obýektleri doňduryp biler, pleýeri nyşana urmagy aňsatlaşdyrar. Göz gamaşdyrýan ýyldyzlaryň doly ekrany AoE ussatlygy bar. Bir gezek başlansoň, wakanyň içindäki mollara köp zyýan ýetirip biler. Uçýan gazanyň reklamalaryna üns beriň. Olary seresaplylyk bilen almaň, sebäbi oýun kynlygyny ýokarlandyrmak üçin çekiçiňizi kiçiräk edip bilerler. Elbetde, ýeke-ýekeden öwrenmegiňize garaşýan başga-da köp gyzykly reklamalar bar!

Oýun aýratynlyklary:

Mini we çişirilen nyşan sazlamalary

Baý Mole görnüşleri: adaty mole, partiýa mole, pilot mole we kawboý mole

“Whack-A-Mole” -ni täzeden kesgitleýän çuňňur tejribe

Sowgat, reklama, dodge we blok ýaly baý aýratyn oýun oýunlary

SURATLAR

WackyMoles Mugt göçürip almak

WackyMoles Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows 7 SP1
 • Prosessor: Intel (R) ýadrosy (TM) i5-4790M CPU @ 3.60GHz
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 970
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 500 MB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 7 SP1
 • Prosessor: Intel (R) ýadrosy (TM) i7-4790M CPU @ 3.60GHz
 • Oryat: 16 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 980
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 1024 MB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyWackyMoles

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunWackyMoles gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz