Void -Dementia- (v1.0.7)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Boş -Dementiýa- Mugt göçürip almak Kompýuter oýny öňünden gurlan göni baglanyşykda ähli täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky dmg köp oýunçy.

Hereket oýny “Boş demans” çalt hereket we gaty önümçilik bilen häsiýetlendirilýär we ulanyjynyň duýgusyny güýçlendirjek hereket oýnydyr. kynçylyk we çümdürmek hekaýa bilen oýunda we Roguelike elementleri boş ýer Näme üçin bärde ýa-da bu ýerde näme edenini bilemokSiz tapmaly ýat bölegi we bu ýeriň nämedigini we nämedigini biliň. Oýundaky her bir hereket, ýatlamalaryny yzyna getirmegiň usulydyr. Haçan duşmanlar bilen söweşýär başlyklary ýeňýär, geçmişdäki ýatlamalary yzyna getirip biler. Sarag çalşygy Üç görnüşli ýaragy erkin ulanyp bilýän ýarag ussasy: katana, goşa pyçak we ajaýyp söz. Erkin edip bilýän iň gowy gylyççy ýarag çalşyň islendik wagt duşmanlaryna garşy. InfraSpace

Lostitirilen ýatlamalaryny tapyp bilseňiz, hatda güýçli başarnyklary hem ulanyp bilersiňiz. The Boş ýer ret edýär we haýbat atýar. Sheöne ol ölmez-ýitmezdir. Bäş başlyk, adam güýjünden başga, boş ýerden gitmeginiň öňüni alýar. Ol muny ýeňip geçmeli. Adamyň ruhy söndürilende, gysga wagtyň içinde ýalpyldawuk bir boşlukdan geçýär, çal reňkli, reňkli reňkli damjalar bilen direldi. Ravenous, elhenç doganlar ruhy her bir bölegini gorap saklamaga çagyrýarlar; azdyryjy, mekir uýalar iýmitlenmegini haýyş edýärler. The tutuş boşKöp sanly geň we käwagt gorkunç jandarlaryň ýaşaýan ýeri hemmeler bilen üýtgeýär reňk damjasy ulanylýar, eden her bir işiňiziň bütin dünýäde täsiri bar.

 • Reanr
  • Hereket

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 13-nji iýuly
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 10 64bit


 • Prosessor:

  Intel i5-4650 / AMD FX-6300


 • Ram:

  8 GB


 • Grafika:

  NVIDIA GeForce GTX 1070


 • Saklama:

  7 GB boş ýer


 • Oýun nädip gurulmalyVoid -Dementia- (v1.0.7)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunVoid -Dementia- (v1.0.7) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz