Victor Vran Overkill Edition MULTi15-PLAZA

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Wiktor Wran köp sanly ýarag, zatlar, eşikler bilen izometrik hereket-RPG, jynlaryň güýji we takdyr kartlary. Size dürli tarapdan hüjüm edýän onlarça duşman bilen güýçli söweş hereketini başdan geçiriň we olary gutarmak üçin güýçli başarnyklary dörediň!
Wiktor Wran oýun oýnamagy çözmäge mümkinçilik berýär. Wiktoryň şahsy wersiýasyny köp sanly güýçli ýaraglar, oýun üýtgedýän eşikler, erbet jyn güýçleri we ykbal kartoçkalary bilen ýasaýyň. Specialörite hereketleri ulanyň, başarnyklary we ýaraglary birleşdirip, köp sanly haýwanlary we akylly başlyk haýwanlaryny ýok ediň.

Jynlary öldürmek ýalňyz bir iş bolmaly däl - onlaýn dostlaryňyz bilen birleşiň we doly iş tejribesinde bilelikde garaňky dünýä hekaýasyny öwreniň. Coerli hyzmatdaşlyk hem bar.

 • Dinamiki hereket - duşmanlara çümüň, hüjümlerden gaça duruň we haýwanlaryň köpüsine garşy duruň
 • Giňişleýin häsiýeti ösdürmek - ýaraglaryňyzy, zatlaryňyzy, eşikleriňizi saýlaň, takdyr kartlary we jynlaryň güýji iň soňky janawer öldürýän binany döretmek üçin
 • Dostlary erbet haýwany ýeňmäge ýa-da dünýäniň dürli künjeginden gelen oýunçylar bilen söweşmäge çagyryň. Kimiň has güýçlidigini bilmek isleýärsiňizmi? PvP Arenany synap görüň.
 • El bilen ýasalan zatlardan başga-da tötänleýin döredilen zatlar. Ulanyp, her elementi kämillik derejesine ýetiriň transmutasiýa.
 • Haýwanlaryň özüni alyp barşynyň ägirt dürlüligi
 • Kynçylygyňyzy näletlenen alty element bilen düzüň
 • Xbox gözegçilik ediji goldawy

Ösüş goýberilmegi bilen gutarmaz. Wiktor Wrany mugt aýratynlyklar we mazmun bilen kämilleşdirmegi we täzelemegi dowam etdireris.

 • Mugt Souls DLC täze işjeň ukyplary we spellcaster oýnawaç stilini açýan täze ýarag görnüşini hödürleýär. Elbetde, “Nekonomicon” we “Elli Shades of Slay” ýaly gadagan sözleriň we tükeniksiz güýjüň rowaýatlary bar.
 • Mugt Highlander eşigi DLC has köp nyşan gurmak opsiýalaryny we sözbaşy gahrymany üçin gyzykly täze görnüşi açýar.
 • Mugt Bulam-bujarlyk DLC tötänleýin tertibi, duşuşyklary we gündelik kynçylyklary hödürleýän ullakan täze karta goşýar.

Oýunyň ady: Wiktor Wran ARPG
Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/345180/
Reanrlar: Hereket, başdan geçirmeler, Indie, RPG
Işläp düzüjiler: Haemimont oýunlary
Neşirçi: “EuroVideo Medien”
Çykan senesi: 24 Iýul, 2015

Wiktor Vran Overkill Edition MULTi15-PLAZA

SIZE: 5.87 GB

BELLIKLER: Bu goýberişde aşakdaky DLC bar:

> Wiktor Wran: Gezelenç eşigi
> Wiktor Wran: Asyl ses ýazgysy we sungat kitaby
> Wiktor Wran: Highlander eşigi
> Wiktor Wran: Bulam-bujarlyk kartasynyň gazany
> Wiktor Wran: Kalbyň ýaragy
> Wiktor Wran: Asyrlar boýy motor
> Wiktor Wran: döwük dünýäler

5 GB LINKLAR

Linkshli baglanyşyklar çalşylýar.


SURATLAR

Victor Vran Overkill Edition MULTi15-PLAZA Mugt göçürip almak

Victor Vran Overkill Edition MULTi15-PLAZA Mugt göçürip almak

Victor Vran Overkill Edition MULTi15-PLAZA Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows Vista SP2, Windows 7, Windows 8
 • Prosessor: 2 GGs goşa ýadro protsessor
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: GeForce 8800 ýa-da has ýokary, AMD Radeon HD 4000 ýa-da has ýokary, Intel HD 4000 ýa-da has ýokary (min. 512 MB VRAM)
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Saklama: 4 GB elýeterli ýer
 • Ses kartasy: DirectX gabat gelýär

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 7 (64 bit), Windows 8 (64 bit)
 • Prosessor: 2,5 GGs dört ýadroly CPU
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: GeForce 560 ýa-da has ýokary, AMD Radeon HD 5800 ýa-da has ýokary
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklama: 4 GB elýeterli ýer
 • Ses kartasy: DirectX gabat gelýär

Oýun nädip gurulmalyVictor Vran Overkill Edition MULTi15-PLAZA

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunVictor Vran Overkill Edition MULTi15-PLAZA gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz