Vesper (v1.1.5)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Kordens interaktiw

Neşir ediji: 13-nji dekabry, Maý gülüniň güýmenjesi

Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 30-njy iýuly

Reanr: Enigma, Ylym, Hereket, Başdan geçirmeler

Vesper, gizlinlige we döwrebap enigma mehanikasyna ünsi jemläp, 90-njy ýyllaryň atmosfera platformalarynda döredilen täze ylham. Sevenedisi, gadymy siwilizasiýanyň howplaryndan we yzlaryndan doly bir planetada ýitirilen kiçijik androiddir - çyralary siňdirmek, garaňkylyk döretmek we aňlary dolandyrmak üçin ulanylýan Drive Drive ýaragyny tapýança hiç hili güýji we duşmany ýeňip bilmez. .

Yzygiderli maşynlardan gazaply kowalamak, gözüňi ýummak bilen karar bermäge mejbur edýär.

Maksadyňyza ýetmek üçin yzarlaýanlaryňyzdan gizläň we duşman çyzyklaryndan gizläň.

Dürli çeşmelerden ýagtylygy siňdirmek we gizläp boljak gara tegmilleri döretmek üçin Drive Gun ulanyň.

Portallary açmak we ölüm howply duzaklary işjeňleşdirmek üçin siňdirilen ýagtylygy enjamlara sanjym ediň.

Garşydaşlaryňyza ýagtylyk bilen gözegçilik ediň we ukyplaryndan peýdalanyňyzdan soň olary taşlaň.

Ykbalyňyza gözegçilik ediň we “Android” ýaryşynyň geljegini kesgitläň.

SURATLAR

Vesper (v1.1.5) Mugt göçürip almak

Vesper (v1.1.5) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: Windows 10
  • Prosessor: Dört ýadroly Intel ýa-da AMD prosessor, 2,4 GGs ýa-da has çalt
  • Oryat: 4 GB RAM
  • Grafika: NVIDIA GeForce 760 GTX ýa-da AMD Radeon HD 7970 ýa-da has ýokary
  • Saklama: 3 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

  • OS: Windows 10
  • Prosessor: Dört ýadroly Intel ýa-da AMD prosessor, 2,4 GGs ýa-da has çalt
  • Oryat: 8 GB RAM
  • Grafika: NVIDIA GeForce 970 ýa-da AMD Radeon R9 290 ýa-da has ýokary
  • Saklama: 3 GB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyVesper (v1.1.5)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunVesper (v1.1.5) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CC
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz