Vernon’s Legacy

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: TripleBrick

Neşir ediji: TripleBrick

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 23-nji sentýabry

Reanr: Başdan geçirmeler, elhençlik

Wernonyň mirasy, takmynan bir asyr mundan ozal bolup geçen täsin hekaýa bilen elhenç başdan geçirme.

Iki gün ozal daýyňyzyň duýdansyz ölendigini eşitdiňiz. Ölen garyndaşyňyzyň emlägine baranyňyzda, onuň taşlandygyny görersiňiz. Näme üçin Alois buthana sizi kabul etmek üçin ýok?

Bir zat dogry däl.

Dunkenhof Manoryň otaglaryny ilkinji adam görnüşinde gözden geçirýärsiňiz.

Munuň päsgelçiliksiz gezelenç bolmagyna garaşmaň - çözmeli bulgurlar, açylmagyň syrlary we açyljak gizlin gapylar bar.

Öwrenişiňize zatlar goşup, daşky gurşawyňyz bilen täsirleşmek üçin ulanyp bilersiňiz.

Theeriň öňki ýaşaýjylarynyň täsirlerine duş gelýärsiňiz. Olaryň hatlary we bellikleri size soňky birnäçe ýylyň wakalaryny açýar.

Iň soňunda jaýyň aşagyndaky köp asyrlyk gümmezlere gireniňizde, islendik hyýaldan has güýçüň bu ýerde gizlenýändigini we durmuşyňyzyň howp astyndadygyna göz ýetirersiňiz.

Esasy aýratynlyklar:

  • Birinji jahan urşy döwründäki hakyky wakalardan ruhlanan hekaýa.
  • Hakyky sungat-nouveau gurşawy.
  • Dürli çemeleşmeler bilen çylşyrymly bulgurlar.
  • Iň täze “Unreal” tehnologiýasyna esaslanýan çuňňur grafika.
  • Sowuk elhenç atmosfera.
  • Elhenç diri galmak elementleri.

SURATLAR

Vernon’s Legacy Mugt göçürip almak

Vernon’s Legacy Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: 64 bit Windows 7
  • Prosessor: 2 GGs iki ýadroly CPU
  • Oryat: 4 GB RAM
  • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 560 1GB / Radeon R7 250X 1GB
  • DirectX: 11-nji wersiýa
  • Saklanylýan ýer: 5 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

  • OS: 64 bit Windows 8, Windows 10
  • Prosessor: 3 GGs iki ýadroly CPU
  • Oryat: 8 GB RAM
  • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 760 ýa-da deň AMD Graphics Card
  • DirectX: 11-nji wersiýa
  • Saklanylýan ýer: 5 GB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyVernon’s Legacy

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunVernon’s Legacy gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz