Verdun

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Oýun 1914-1918-nji ýyllar aralygynda Günbatar frontda bolup geçýär, dünýä taryhynyň iň ganly konfliktleriniň birinde - 1916-njy ýylda meşhur Verdun söweşinden ylham alýar. WW1 Oýun seriýasyna başlady. Çukur söweşiniň gazaply ýakyn tebigaty, naýza bilen ussatlygyň tüpeň bilen gowy maksat ýaly möhüm bolup biljekdigini aňladýar. Oýun, WW1 ýaraglary, hakyky eşikler, elhenç geýimler we Fransiýanyň we Belgiýanyň hakyky söweş meýdanlaryna esaslanýan kartalar ýaly taryhy taýdan takyk aýratynlyklary bolan 5 aýratyn oýun reesimini hödürleýär. Dinamiki “Frontlines” oýun re modeiminde ýokardan geçmek we garşydaş çukury çyzmaga synanyşmak üçin nobatçy 64 oýunçy bar. Birinji jahan urşuny başdan geçiriň: Hakyky ok fizikasy bilen takyk ýarag,

ussatlyga esaslanýan ýarag bilen işlemek, klawstrofob gaz maskasy bilen zäherli gaz, elhenç täsirler we gazaply artilleriýa gabawlary Taktiki topara esaslanýan FPS: 5+ ýurtdan gelen esgerleri görkezýän 15 sany aýratyn topar görnüşi, hersinde aýratyn ýarag we enjam bar Hakyky garym söweşi: Hakyky Möhüm esasly hüjüm we garşylyklaýyn hüjüm oýny bilen wagtlaýyn dinamiki front 1-nji Jahan Urşy: Adaty WW1 aýdym-sazy we stili, Western Front Challenging oýun rejelerinde esasy teatrlary görkezýän taryhy söweş meýdanlary: toparlaýyn Frontlines, taktiki çekiş, ussatlyk Tüpeň Deathmatch we yzygiderli eskad goragy Bu hakyky WW1 söweş meýdanyndaky oýun, Birinji Jahan Urşunyň hakyky elhençligini we artilleriýa we gaz ýaly hakyky ýaraglary görkezýän goşmaça realistik gor ýaly aýratynlyklar bilen özüne çekiji we çylşyrymly. Aparag ussatlyk bilen işlenmeli - her bir ýarag başgaça işleýär we maksadyňyza kömek etmek üçin ýüzýän kreslolar ýok, hakyky ok fizikasy bilen göreşmeli. “Frontlines” oýun re iniminde gazançlaryňyzy goramak üçin goranyşa geçmezden ozal indiki duşman çukuryny ele almak üçin hiç kimiň ýurdunda söweşiň. Artilleriýa zarbalary ýa-da gaz hüjümleri ýüze çykan halatynda kelläňizi aşak tutuň ýa-da maskaňyzy çalt beriň. Bu bagyşlanmaýan söweş ejiz ýürekler üçin däl!

WW1 oýun seriýasyna häzirki wagtda Verdun we Tannenberg (Gündogar frontda goýlan) girýär. Bu hakyky WW1 atyjylary, hemişe üýtgeýän frontlara gözegçilik etmek üçin göreşýänlerinde, oýunçylara söweşiň dürli toparlaryndan birini saýlamaga mümkinçilik berýär. Verdun üçin söweş meýdanynda giňişleýin gözleg geçirdik we bilimli taryhçylar Werdunyň aýry-aýry elementleriniň taryhy taýdan takykdygyny anyklamagy maslahat berdiler. Iň kiçi jikme-jiklikler üçin egin-eşikler döredildi, ýaraglar takyk salgylanmalar üçin düzüldi we kartalarda hakyky reklamalar we ýer tertibi ulanylýar. Oýundaky ähli zat, WW1-e mahsus bolan elhenç atmosferany döretmek üçin düzüldi, çuňňur interfeýsden we uruş ýyrtylan kartalardan başlap, hiç kimiň topragyna göz aýlap, palçyk bilen örtülen çukurlarda bar ýaly duýgyny döredýän hakyky seslere we seslere çenli. duşmany gözlemek üçin.

SURATLAR

Verdun Mugt göçürip almak

Verdun Mugt göçürip almak

Verdun Mugt göçürip almak

Verdun Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 8/10
 • Prosessor: Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz, AMD CPU Phenom II X4 940
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: Geforce GTX 960M / Radeon HD 7750 ýa-da has ýokary, 1GB wideo karta ýady
 • DirectX: 10-njy wersiýa
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklamak: 12 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyVerdun

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunVerdun gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz