Urbek City Builder

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Urbekde öz dizaýnyňyz bilen şäher gurup bilersiňiz! Tebigy baýlyklaryny dolandyryň, ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyryň we töwereklerini özbaşdak guruň. Goňşulary Dürli etraplary gurup şäheriňize durmuş dem alyň. Bagem mähellesini isleýärsiňizmi? Barlar, seýilgähler we kitaphanalar guruň, ýöne ýakyn ýerlerde ilatyň gürlügini pes saklaň. Burgeua mähellesini isleýärsiňizmi? Size seýilgähler we kaşaň dükanlar gerek. Urbekde pul ýok. Munuň ýerine azyk, kömür ýa-da ökde iş ýaly hemme zady öz serişdeleriňiz bilen gurmaly bolarsyňyz. Dolandyrmak üçin 30-dan gowrak dürli çeşme bar! Tebigy baýlyklaryňyzy çalyşmazdan ozal gutarmaz ýaly gowy dolandyryň. Residentsaşaýjylaryňyz we pudaklaryňyz üçin energiýa öndürmegi nädip saýlarsyňyz? Bilim esasydyr! Enougheterlik hünärli iş we ylmy iş öndürip, has ösen binalary gurup bilersiňiz.

Şäheriňiziň ösüşi organiki bolar. Käbir gurluşyklar töwerekdäki şertlere görä peýda bolar. Mysal üçin, iki gatdan gowrak binalar gür ilatly ýerlerde we esasy hyzmatlar bilen peýda bolar. Beýleki binalary özüňiz ýerleşdirip bilersiňiz, ýöne käbir şertler gerek. Mysal üçin, ýerli bazar fermalara ýakyn bolmaly. Uniwersitetiň golaýynda käbir orta mekdepler bolmaly, bu bolsa öz gezeginde ýakyn mekdepleri talap edýär. Şäheriň dizaýny barada aýdylanda, dürli amatly wariantlar bar. Beýlekilerden beýik binalar ýok. Her kararyň oňaýly we erbet taraplary bolar. Burgeua öýleri has köp iýmit sarp edýär we öndürmek üçin has köp çykdajy edýän, ýöne ol ýerdäki ýaşaýjylaryň durmuş derejesini ýokarlandyrjak serişdelere mätäç. Beýleki tarapdan, pudaklaryň öndürijiligini ýokarlandyrmak has köp çeşme öndürer, ýöne sebitde ýaşaýanlaryň durmuş derejesini peselder.

Men şu wagta çenli bu oýundan gaty lezzet alýaryn we gaty maslahat bererin. Bu, öň oýnan şäher gurluşykçylarymyza düýbünden meňzemeýär - ilat derejesi we Anno 1800 ýaly seriýada görýän kämilleşdiriş ýollary bar, ýöne Dorfromantik ýa-da adalar ýaly duýulýan ýerleşdiriş optimizasiýasyna has uly ähmiýet berilýär. Netijede, real dolandyryş sim bilen has abstrakt enigma oýnunyň arasynda hakykatdanam ajaýyp süýji nokady urýan oýun. Voksel sungaty hakykatdanam özüne çekiji we binanyň haçan we nirede ýerleşdirilendigine baglylykda binanyň stilini we gurluşyny üýtgedip biljek kiçijik ýollaryny görmek begenýär. Has arzan bahadan we ýönekeý wizual stilden ýüz öwürmäň - Men häzir gaty uzak däl, Tehniki taýdan bal ulgamy bar, ýöne dogrusyny aýtsam, her zady etmek gyzykly. Kartanyň ýarysy üçin harabalykdan doldurylan senagat çölüni düzüň. Kafedrallar bilen doldurylan ajaýyp dini şäher ediň. Gijeki durmuş şäherini ediň. Bu, ahyrky ýol däl-de, saýlan ýoluňyz hakda has köp.

SURATLAR

Urbek City Builder Mugt göçürip almak

Urbek City Builder Mugt göçürip almak

Urbek City Builder Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 64 Bit / Windows 8 64 Bit / Windows 10 64 Bit
 • Prosessor: Intel Core i5-2500k ýa-da şoňa deň
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 770 2GB ýa-da şoňa deň
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklamak: 2 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyUrbek City Builder

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunUrbek City Builder gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz