UnMetal (v1.00.00)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

UnMetal mugt göçürip almak (v1.00.00) Kompýuter oýny Öň gurlan göni baglanyşykda Dmg Iň täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky Köp oýunçy

Özüni tapýan Jesse Foks ýaly oýnaýarsyňyz türmä basyldy etmedik jenaýaty üçin tussag edilen gizlin harby bazada. Jesse indi gury akyllaryny, çalt sözlerini ulanyp gaçmaly, improwizasiýa edildi başarnyklar, söweş arsenaly, zorlukly partlaýjy maddalar, MacGuyvered enjamlary we bularyň nädip peselendigi barada jikme-jik düşündiriş. Bularyň hemmesi başa barmasa, ýumruklaryny ulanar. etmedik jenaýatyňyz üçin tussag edilen duşman bazasyndan gaçyp barýarka gizlin dildüwşük. Döwrebap Gaty klassiklere hormat goýýan oýun mehanikasy. Duşmanlaryňyzy ýok etmek üçin gizlinlik ulanyp, tejribe we endik edin.

Aldamak, uýgunlaşdyrmak we zerur zatlary ediň gaçmak... pişigiň keşbini görkezmeli bolsaňam. Gözleýän leýtenantyňyza uly gaçmagyňyzyň aýratynlyklaryny düşündireniňizde, sorag ediş hezilinden lezzet alyň. gözden geçiriň Jessanyň çylşyrymly hasabatynda her sözi. Satirik medeniýete, oýunlara we film salgylanmalaryna göz aýlaň. Sen gülersiň, aglarsyň we olara aşyk bolarsyň. Anygna arsenal nusgawy esbaplar, “pew-pew” gidýän zatlar, belki “BOOM!” gidýän bir ýa-da iki zat, we “BOING!” gidýän we hökman gidýän bir zat.GÖRNÜŞ". Bu ys size hloroform ýalymy? Dogrymy aýtsam; “UnMetal” -yň döredijisi “UnEpic Fran” -yň özüne mahsus görnüşi bar diýip hasaplaýaryn Gusto.

 • Reanr
  • Hereket
  • Başdan geçirmeler

 • Çykan senesi
  2021-nji ýylyň 28-nji sentýabry
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  UnMetal (v1.00.00) Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7


 • Prosessor:

  Intel i3


 • Ram:

  4 GB


 • Grafika:

  256Mb açykGL


 • DirectX:

  9.0 wersiýasy


 • Saklama:

  400 MB boş ýer


 • Oýun nädip gurulmalyUnMetal (v1.00.00)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunUnMetal (v1.00.00) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz