UnderRail (v1.1.5.11 & ALL DLC)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Underrail köne mekdep öwrümine esaslanýan izometrikdir indiý rol oýnamak gözleg we söweşe ünsi jemleýär. Oýun uzak geljekde, Earther ýüzündäki ýaşaýyş uzak wagtdan bäri mümkin bolmadyk we adamzadyň galyndylary häzirki metro bekediniň ägirt uly ulgamy bolan Underrail-de ýaşaýar. a solýan ýaryş.

Oýunçy biriniň birine gözegçilik edýär denizler Baş gahrymanymyzyň gapma-garşylykly toparlarynyň arasynda tutulmagy sebäpli durmuşy has gyzykly we howply boljak stansiýa döwletinden Underrail ýerasty gurşawda ýaşamak üçin gazaply göreşýärkä. Underrail nobata esaslanýar rol oýnamak izometrik görnüşde. Işlenip düzüldi esasan bir adam tarapyndan 2009-njy ýyldan bäri ahyry oýna degip bileris. Programmada söweşler, gözleg, köp gözlegler we uzak sagat oýnamak bar. Bularyň hemmesi diňe iňlis dilinde öwrenilmeli, sebäbi oýun gaty gürleşýär. Apokaliptikden soňky geljekde bolşy ýaly bilesigeliji neofit Fallout-y göçürmek üçin ýene bir synanyşyk hakda pikir edip bilerin ... ayöne ýok, gowy oglum, şonuň üçin bilelikde öwreneris. Atelier Ryza Ever Darkness & Gizlin Gizlinlik

The nyşanlary özleşdirmek diýseň gowy giň. Elbetde häsiýetleriňiz bar, ýedi sany, ýöne bu hakda aýdyp biljek zat ýok, sebäbi biz klassikde galýarys. Soňra jemi ýigrimi iki, alty kategoriýa bölünen başarnyklar gelýär: Gödek, Goragly, Subterfuge (gizlinlik, döwmek, gulplamak we beýlekileri öz içine alýar), Tehnologiýa (senetçilik bilen baglanyşykly hemme zat), Sosial we Psi. Bu soňky kategoriýa elementleriň ýa-da ruhlaryň manipulýasiýasy ýaly psihiki güýçleriň ulanylmagyny öz içine alýar.

The çaknyşyklar şonuň üçin nobata esaslanýar, islendik wagt oýunçy ýa-da duşman sizi göreninde ýüze çykyp biler. Inisiatiwadan soň, sen öz ykbalyňa galarsyň. Öz gezegiňizde iki nokat bar. Hereket nokatlary, adyndan görnüşi ýaly, diňe hereketleriňiz üçin ulanylýar. Ondan soň islendik zat, hatda hereketler üçin ulanyp boljak ýaşyl reňkdäki hereket nokatlary bar. Siziň bilen göreşmek üçin köp mümkinçilik bar garşydaşlary.

 • Reanr
  • Başdan geçirmeler
  • RPG

 • Çykan senesi
  2015-nji ýylyň 18-nji dekabry
 • Öndüriji
  • Stygian programma üpjünçiligi

 • Neşirçi
  • Stygian programma üpjünçiligi

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  UnderRail (v1.1.5.11 & ALL DLC) Mugt göçürip almak

  UnderRail (v1.1.5.11 & ALL DLC) Mugt göçürip almak

  UnderRail (v1.1.5.11 & ALL DLC) Mugt göçürip almak

  UnderRail (v1.1.5.11 & ALL DLC) Mugt göçürip almak

  UnderRail (v1.1.5.11 & ALL DLC) Mugt göçürip almak

  UnderRail (v1.1.5.11 & ALL DLC) Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows XP SP3


 • Prosessor:

  1.6 GGs


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  5 GB


 • Grafika:

  Şader modelini goldaýan GPU


 • Oýun nädip gurulmalyUnderRail (v1.1.5.11 & ALL DLC)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunUnderRail (v1.1.5.11 & ALL DLC) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz