Unconventional Warfare

LINKLERI OWüklemäge gidiň

1925-nji ýylda onlarça ýyllyk durnuksyzlyk we korrupsiýa Andaruşiýanyň bir wagtlar berkidilen binýadyny ýykdy we halky dartgynly raýat urşuna saldy. Dünýä barha möwjeýän wagşyçylyklara üns bermän, gözüni ýumdy, senem şeýle etdiň. Militaryagny, harby uçaryňyz gan üçin bir ýurduň otly düzlüklerine gaçýança. Indi duşmançylykly ýerlerde gabawa düşen bolsaňyz, diňe bir diri galmak üçin däl-de, eýsem tejribesiz diri galanlaryň uly toparyny howpsuzlyga alyp barmak üçin giň harby bilimleriňizi ulanmalysyňyz. Özüňizi özüne çekiji gyzlar (we ýigitler) toparyna buýruk bermegi arzuw edip gördüňizmi? Bu siziň mümkinçilikiňiz! Hakyky wagt we öwrüm esasly söweşiň birleşmegi söweş meýdanyna baha bermäge, buýruk bermäge we çalt hereket etmäge mümkinçilik berýär. Içerki bulaşyklyga garşy göreşýänlerinde güýçli söweşlerde nägilelik toparyna buýruk beriň. 10-dan gowrak üýtgeşik simwoly sazlamak üçin dürli WW1 we söweş aralygyndaky ýaraglardan, tanklardan we enjamlardan saýlaň. Iki oýnalýan oýun reesimi: hekaýa kampaniýasy we sandbox rejeleri we geljekde!

Writingazan wagtyna çenli oýnamak üçin kampaniýanyň ilkinji bölegi bar. Bu kampaniýa gowy: gyzykly söweşler bolýar, mehanikany gowy tanadýar we üstesine-de ýazgy ýerlerde kanuny taýdan gülkünç. Bu ýerde käbir kyssa çuňlugy hem bar (dünýä diýseň gyzykly). Indi munuň gaty ir elýeterlidigini ýadyňyzdan çykarmaň. Şeýle-de bolsa, bu oýnuň gutarýan ýagdaýy barada höweslendiriji zat, mazmun (missiýalar, kampaniýa wagty we ş.m.) görnüşinde bir tonna bolmasa-da, ulgamlaryň köpüsi (ulaglar, söweş, dünýä kartasy we ş.m.) görünýär. eýýäm gutarmaly we olar gaty gowy. Geçirilýän zat ýokary hilli. Diýmek, galan mazmun çykanda, gowy boljakdygyna has uly mümkinçilik bar.

Ine, salkyn ulgamyň mysaly: tanklar. Tanklar diňe bir uly saglyk paneli bolan bölümler däl. Ownuk ýaraglaryň köpüsi olara zyýan bermez, şonuň üçin ýaraglara garşy tegelekleri (içgysgynç) ulanmaly ýa-da ýylylygy ulanmaly bolarsyňyz. Esasan, bir tankyň töweregine ýeterlik ot ýaksaňyz, içerde oňaýsyz bolar (köp mukdarda ýylylyk ok-däri partlamagyna sebäp bolar) we ol ýerdäki adamlar girew alarlar, şonuň üçin adaty atyp bilersiňiz. Bir tankyň aýaklaryny maýyp edip, hereketsiz atyp başlasaňyz, ekipa also hem girew alar. Bu sowutly ulaglary etmegiň hakykatdanam arassa usulydyr!

SURATLAR

Unconventional Warfare Mugt göçürip almak

Unconventional Warfare Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows Windows 7 (ýa-da has täze)
 • Prosessor: Dört ýadro @ 2.5GHz
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (ýa-da şoňa meňzeş)
 • Saklama: 5 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyUnconventional Warfare

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunUnconventional Warfare gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz