ULTRAKILL (v22.09.2022)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

ULTRAKILL Mugt göçürip almak a çalt ultramelewşe retro FPS birleşdirmek ussatlyga esaslanýan stil 90-njy ýyllaryň iň gowy atyjylary tarapyndan ruhlandyrylan gyrgynçylyk bilen häsiýetli oýunlardan gol salmak. Saglygyňyzy dikeltmek üçin duşmanlaryňyzy dürli weýran ediji ýaraglar bilen bölüň we ganyna ýuwuň.

Bu oýun, mümkin boldugyça uzak wagtlap dowzahyň güýçlerinden ýokary tans etmek hakda, weýrançylyk sizi aşak çekmek isleýän köp elleriň we dişleriň ýetip bilmeýän ýerinde uçup barýarka her tarapdan. Çalt, çalt geçýär we oýnaýja öň atyjyda görşümden has erkinlik we döredijilik üçin ýer berýär. Diňe şu wagt bazardaky beýleki zatlardan tapawudy ýok bolsa synap görüň. Resident erbetlikler Ylhamlar 2

Adamzat ýok boldy we ýer ýüzünde galan jandarlar gan bilen işleýän maşynlar. Nowöne indi gan ýüzüne çykyp başlanda, Maşynlar has köp gözlemek üçin dowzahyň çuňlugyna ylgaýarlar. Öýjükli bolmak we ölenleriň, jynlaryň we beýleki maşynlaryň yzygiderli hüjümlerinden gaça durmak üçin köp hereket ukybyňyzy ulanyň. Olary ajaýyp güýçli ýaraglar bilen ýok ediň, hersinde dürli üýtgeşiklikler bar. Saglygy dikeltmek we söweşi dowam etdirmek üçin özüňizi ganyna siňdiriň.

 • Taraklary ýygnamak we missiýalaryň arasynda ýarag üýtgemelerinde ulanyp boljak bal gazanmak üçin çalt we SSStyle bilen öldüriň.
 • Rankokary derejelere ýetmek we üýtgeşik goşmaça kynçylyklary ýeňip geçmek üçin köp derejeleri özleşdiriň.
 • Ylham alan dürli we üýtgeşik kampaniýa gurşawyny öwreniň Dante's Inferno köp gizlin syrlary tapmak üçin
 • Reanr
  • Hereket
  • Atyş

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 3-nji sentýabry
 • Öndüriji
  • Arsi Hakita Patala

 • Neşirçi
  • Arsi Hakita Patala

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  ULTRAKILL (v22.09.2022) Mugt göçürip almak

  ULTRAKILL (v22.09.2022) Mugt göçürip almak

  ULTRAKILL (v22.09.2022) Mugt göçürip almak

  ULTRAKILL (v22.09.2022) Mugt göçürip almak

  ULTRAKILL (v22.09.2022) Mugt göçürip almak

  ULTRAKILL (v22.09.2022) Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 10 64-bit


 • Prosessor:

  Intel dört ýadroly prosessor


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  2 GB


 • Grafika kartasy:

  Geforce GTX 460


 • Oýun nädip gurulmalyULTRAKILL (v22.09.2022)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunULTRAKILL (v22.09.2022) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz