Twelve Minutes v6131

LINKLERI OWüklemäge gidiň

On iki minut mugt göçürip almak, 2021-nji ýylda Annapurna Interactive tarapyndan neşir edilen kompýuter üçin Hereket, başdan geçirmeler we enigma oýny. Islän zadyňyzy islän wagtyňyz edip bilersiňiz!

On iki minut, elýeterli basmak we süýremek interfeýsi bilen hakyky wagtda ýokary-aşak interaktiw trillerdir. Jeýms MakAwoý, Deýzi Ridli, we Willem Dafoe. Siziň bilen romantik agşam näme bolmaly aýaly öwrülýär a düýş görmek polisiýa derňewçisi öýüňize girip, aýalyňyzy öldürmekde aýyplaýar we sizi öldürýär. Diňe gapyny açan pursatyňyza derrew gaýdyp gelmegiňiz üçin, TWELVE-MINUTE wagt aýlawyna ýapyşyp, şol bir terrorçylygy gaýtalap başlamaly bolarsyňyz. Netijäni üýtgetmek we aýlawy döwmek üçin nämeleriň geljekdigi baradaky bilimleri ulanmagyň usulyny tapmasaňyz. IKI minut SHINING-iň düýş ýaly dartgynlylygyny klaustrofobiýa bilen garyşdyrýar Yzky penjire we MEMENTO-nyň bölekleýin gurluşy. SORAG

Düýn bu oýny oýnamak üçin gijä galan oýunçylar bar bolsa, olar henizem bizi ýatlap bilerler. oýny ilkinji gezek gören we gollanmany göni gollanmada ýazan we gijäni täzeden düzmek bilen geçiren samsyk bolduk 7 gezek tygşytlaň. Näme üçin özümizi samsyk diýip atlandyrmaly? Bizi diňlemeli. şübheli oýunlaryň adaty muşdaklary. bu oýny düýn tötänleýin satuwda gördük. IGN baly gaty gowydy, şonuň üçin öňünden sargyt etdik we çykmagyna garaşdyk. A hakda interaktiw triller duzaga düşen adam wagt aralygynda. Jeýms MakAwoý, Deýzi Ridli we Willem Dafoe çykyş edýär.

 • Hereket birneme berk, ýöne Taňrynyň nukdaýnazary möhüm däl
 • Köp sanly film baýraklary
 • Örän ajaýyp BGM
 • Örän gowy täsirli hekaýa
 • Reanr
  • Başdan geçirmeler

 • Çykan senesi
  2021-nji ýylyň 19-njy awgusty
 • Öndüriji
  • Luis Antonio

 • Neşirçi
  • Annapurna Interaktiw

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Twelve Minutes v6131 Mugt göçürip almak

  Twelve Minutes v6131 Mugt göçürip almak

  Twelve Minutes v6131 Mugt göçürip almak

  Twelve Minutes v6131 Mugt göçürip almak

  Twelve Minutes v6131 Mugt göçürip almak

  Twelve Minutes v6131 Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 10


 • Prosessor:

  Intel Core i5-6600


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  4 GB


 • Grafika kartasy:

  GTX 640


 • Oýun nädip gurulmalyTwelve Minutes v6131

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunTwelve Minutes v6131 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz