TublerVR VR-VREX

LINKLERI OWüklemäge gidiň

TublerVR wirtual hakykat üçin döredilen oýun. Düwürtiklere seýrek gök kömelegi ösdürip ýetişdirmäge kömek etmek size bagly. Simpleönekeý degishme bilen köprüleri işjeňleşdiriň we çüýşelere tygşytly geçmäge mümkinçilik beriň.

Bu oýunda siz kömelekli obanyň ortasynda durarsyňyz. Şol ýerde, isleýän köprüleriňizi işjeňleşdirmek we ýapmak üçin taýajygyňyzy (kontrolleýjiňiz) ulanyp, her bir çüýşe ýoluna gözegçilik edip bilersiňiz. Köprini işjeňleşdirmek üçin töweregiňizdäki polýuslardaky wyklýuçatellere degiň.

Wyklýuçateliň häzirki ýagdaýyny görkezýän dürli reňkler bolup biler

 • ak: saýlanmady, işjeňleşdirilmedi
 • gyzyl: saýlanan, işjeň däl
 • ýaşyl: gyzyl wyklýuçatel bilen baglanyşyk
 • gök: birikdirilen

Köprini işjeňleşdirmek isleseňiz, gyzyl öwrülmegi üçin "ak" wyklýuçatele degiň / saýlaň, soň ýaşyl birine degiň / saýlaň we köpri emele gelýär. Üns beriň, köprüler biri-birini kesip geçip bilmez we uly burçlarda emele gelip bilmez. Ak wyklýuçatele degiň we mümkin bolan birikmeler "ýaşyl" diýip bellendi.
Köprini ýapmak üçin gök wyklýuçatelleriň birine degiň

Dogry köpri birikmelerini saýlamak we işjeňleşdirmek bilen, çüýşelere seýrek gök kömelegi ösdürip ýetişdirmäge kömek edýärsiňiz. Kömelek mukaddesligine 6 sany gök kömelek goýup bilseňiz, bir dereje gazanylýar. Üç sany çüýşe ölen bolsa, dereje ýitýär.

Tüýdükleri tygşytlaň!


 • Oýunyň ady: TublerVR
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/650340/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/tublervr/result/
 • Reanrlar: Hereket, başdan geçirmeler, tötänleýin, hindi, simulýasiýa, strategiýa
 • Işläp düzüjiler: Reto Kolly
 • Neşirçi: SiliconWetware
 • Çykan senesi: 2018-nji ýylyň 29-njy oktýabry

TublerVR VR-VREX

SIZE: 3.21 GB


SURATLAR

TublerVR VR-VREX Mugt göçürip almak

TublerVR VR-VREX Mugt göçürip almak

TublerVR VR-VREX Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 SP1 ýa-da has täze
 • Prosessor: Intel® Core ™ i5-4590 / AMD FX ™ 8350 ekwiwalent ýa-da has gowusy
 • Oryat: 6 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA® GeForce® GTX 970, AMD Radeon ™ R9 290 ekwiwalent ýa-da has gowusy
 • Saklama: 3 GB elýeterli ýer
 • Ses kartasy: Windows gabat gelýän ses kartasy
 • Goşmaça bellikler ↓: HTC Vive

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Intel® Core ™ i5-4590 / AMD FX ™ 8350 ekwiwalent ýa-da has gowusy
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA® GeForce® GTX 970, AMD Radeon ™ R9 290 ekwiwalent ýa-da has gowusy
 • Saklama: 3 GB elýeterli ýer
 • Ses kartasy: Windows gabat gelýän ses kartasy
 • Goşmaça bellikler ↓: HTC Vive

Oýun nädip gurulmalyTublerVR VR-VREX

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunTublerVR VR-VREX gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz