Transport Fever 2 v34108

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Klassiki transport simulýasiýa reanry, Transport gyzzyrmasy 2 bilen täze altyn standartyna eýe. Gury ýer, suw we howa arkaly ulag ugurlaryna geçip, bütin dünýäni açyň. Goý, ösüş we abadançylyk öz ýoluny tapsyn! Dünýäni zerur ulag infrastrukturasy bilen üpjün ediň we ýöriteleşdirilen transport hyzmatlary bilen girdeji gazanyň. Otlylaryňyzyň relsde işleýändigini, awtobuslaryňyzyň we ýük awtoulaglaryňyzyň ýollarda ýyldyrym çakýandygyny, gämileriňiziň suwdan güýç alýandyklaryny we uçarlaryňyzyň asmanda uçýandygyny görüň. Adamlary işe ýa-da oýnamak üçin äkidiň we şäherleriň ösmegine we gülläp ösmegine sebäp boluň. Ykdysadyýeti ösdürmek üçin çig mallary we harytlary eltiň. 1850-nji ýyldan şu güne çenli iň uly maddy-tehniki kynçylyklary başdan geçiriň we dünýäniň beýleki ýerlerinde deňi-taýy bolmadyk ulag imperiýasyny guruň!

Mugt oýnamak, döredijilik mümkinçilikleriniň giň toplumyny hödürleýär, kampaniýa re modeimi üç yklymda ulag taryhyny täzeden ýazýar. Transport Fever 2, aşa jikme-jik modellenen Europeewropadan, Amerikadan we Aziýadan 200-den gowrak ulagy saýlamagy teklip edýär; we oýun kartasynyň redaktory bilen üç dürli klimat zolagyndan peýza .lary täzeden döredip bilersiňiz. Netijede, hakyky transport we ykdysadyýet simulýatory, giňişleýin modding goldawy bilen oýun oýnamak tejribesini jemleýär. Demir ýollaryňyza, ýol ulaglaryňyza, uçarlaryňyza we gämileriňize ullakan oýun dünýäsi garaşýar. Düşünjeli interaktiw demir ýol gurluşyk gurallary we stansiýalar üçin modully gurluşyk ulgamy ulag imperiýaňyzy gurmagy we giňeltmegi aňsatlaşdyrýar; we dürli konfigurasiýa opsiýalarynyň kömegi bilen, her bir mugt oýun oýny täze kynçylyk döredýär, bu ýerde düýbünden başga strategiýalar üstünlik gazanyp biler.

Dürli döwürde kesgitlenen we üç aýry yklymda ýerleşýän üç sany taryhy kampaniýa size dürli maksatlar bilen garşy çykar ... ähli tabşyryklary diňe transport magnatlary ýerine ýetirer! Ses çykaryjylar we kesikler hekaýany baýlaşdyrýar we tolgundyryjy oýun oýnamaga goşant goşýar, hatda mugt oýnamak tertibi hem açmak üçin dürli üstünlikler bilen kynçylyk çeker. Kompaniýaňyzy ykdysadyýetiň we şäherleriň zerurlyklaryna laýyklaşdyrmak möhümdir: köprüler, tuneller, wyklýuçateller, demir ýol signallary, bir taraply köçeler, ýeňil signallar we awtobus zolaklary ulag infrastrukturasyny optimizirlemek üçin ulanyp boljak käbir mümkinçilikleriňizdir. . Hatda demir ýol menzilleri we howa menzilleri dürli talaplary kanagatlandyrmak üçin modullar bilen giňeldilip bilner; we dürli maglumatlar gatlaklary traffigiň mukdaryny we zyňyndylaryny göz öňüne getirmäge we mundan beýläk-de gowulaşmak üçin maglumat bermäge kömek edýär.

SURATLAR

Transport Fever 2 v34108 Mugt göçürip almak

Transport Fever 2 v34108 Mugt göçürip almak

Transport Fever 2 v34108 Mugt göçürip almak

Transport Fever 2 v34108 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7, 8 ýa-da 10 (64-bit)
 • Prosessor: Intel i5-2300 ýa-da AMD FX-6300
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 560 ýa-da AMD Radeon HD 7850, 2 GB VRAM
 • Oýun nädip gurulmalyTransport Fever 2 v34108

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunTransport Fever 2 v34108 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz