Transformers Rise of the Dark Spark

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“Transformers Rise of the Dark Spark”, eponim filmdäki ýaly, iki planetada: Earther we Cybertron bolup geçýär. Sýu plotetiň merkezinde, eýesine çäksiz mümkinçilikler berýän “Gara uçgun” artefaktyny gözleýär. Bu oýunda elli gowrak nyşan berilýär. Oýunçy olaryň islendik birini saýlap biler. Goşmaça nyşanlar deslapky buýruk bilen berlip bilner. Oýunçy bal gazanylandan soň olary duşmanlaryna garşy hüjümlere sarp edip biler. Başga bir derejä çykmak üçin tejribe toplamaly. Her dereje bilen transformatorlaryň aýratynlyklary ýokarlanýar we oýun has gyzykly bolýar. Öldürmek üçin täze ýaraglar we dürli peýdaly bonuslar alyp bilersiňiz. Oýun iki ýaryşyň arasynda uly göwrümli söweşleri hödürleýär. Singleeke söweşler bolanda, oýnuň dürli gahrymanlarynyň arasynda geçmäge mümkinçilik bar. Oýunyň dowamynda artefakt “Decepticons” -yň, soňra “Awtobotlaryň” eline düşýär.

Şeýle hem, oýunda duşman goşunlarynyň tolkunyna garşy diri galyp boljak hyzmatdaşlyk tertibi bar. Oýun strategiýa muşdaklaryna we transformator muşdaklaryna gaty gyzykly bolar. Bu oýun, film franşizasyna esaslanýan “Transformers” oýun seriýasy bilen “Cybertron” oýun seriýasynyň arasynda aýlawly we krossower bolup, bu öňki oýunda dördünji, ikinjisinde üçünji oýun; Filmiň kanon komponenti “Aýyň garaňkylygy” oýnunyň dowamy we “ýok bolmak döwri” filminiň dowamydyr, “Cybertron” kanon komponenti “Cybertron for War” we “Cybertron of Fall” oýunlarynyň arasynda ýerleşýär. Oýunda oýunçylary ýarag kämilleşdirmegi, köp oýunçy komponenti üçin nyşanlar we beýleki bonuslar bilen sylaglaýan dürli kynçylyklar bar.

Weaponsarag üçin täzelenmeleri oýnuň dowamynda tapylan Teletran 1 kiosklary arkaly satyn alyp bolýar. Her bir gahrymanyň özboluşly ukyby bar. Mysal üçin, “Soundwave” öz işgärlerini çagyryp biler, “Optimus Prime” -iň gelýän oty ýapmak üçin galkany bar, “Sharpshot” birnäçe sekundyň dowamynda görünmeýän bolup biler we “Combaticons” ullakan Decepticon Bruticus-a birleşmek ukybyna eýe. Örän gowy gaýtalamak ukyby (men häzir ikinji oýnumda, haýsy toparlara we missiýalara eýerjekdigiňize baglylykda hekaýanyň ýüze çykmagynyň azajyk tapawudyna meňzeýärin. Düzgün mehanikini gowy görýärin - görnüşi hem we nähili ýüze çykýandygy we hakyky grafiki roman duýgusy bolan animasiýa stili, kesilen sahnalar we ş.m. halaýanlar hökman maslahat berer we bu oýun üçin mundan beýläk DLC meýilleşdiriljekdigine umyt edýärin! Umuman aýdanyňda, demir ulanmagy maslahat berýärin Ynsan re modeimi. Birnäçe tabşyryk düzüldi we gutaryp bilmedi, munuň üçin tutuşlygyna ýitirmek utanç bolar.

SURATLAR

Transformers Rise of the Dark Spark Mugt göçürip almak

Transformers Rise of the Dark Spark Mugt göçürip almak

Transformers Rise of the Dark Spark Mugt göçürip almak

Transformers Rise of the Dark Spark Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10 64 Bit, Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1, Windows Vista 64 Bit Service Pack 2 * (* Vista OS işleýän bolsa maslahat berilýär NVIDIA wideo kartasy)
 • Prosessor: Intel Core 2 dört CPU Q6600 @ 2.40GHz (4 CPU) / AMD Phenom 9850 Dört ýadroly prosessor (4 CPU) @ 2.5GHz
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11)
 • Saklama: 8 GB boş ýer
 • Ses kartasy: 100% DirectX 10 gabat gelýär
 • Oýun nädip gurulmalyTransformers Rise of the Dark Spark

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunTransformers Rise of the Dark Spark gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz