Transcender Starship-TiNYiSO

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Siziň wezipäňiz, mümkin boldugyça köp maglumat podwodkasyny almak we 3:25 wagt aralygynda ýyldyzlara öwürmek. Gämini pod gaplaryň öňünde dolandyryň we gäminiň toplaryny açmak üçin otlaň. Gäminiň traktor şöhlesi açylandan soň maglumatlar podwolyny awtomatiki ýagdaýda dikelder. Esasy balyňyz, ýyldyzy nädip çaltlaşdyrýandygyňyz bilen kesgitlenýär. Wayolda dikeldýän her bir maglumat pod üçin size baýrak berilýär.


 • Oýunyň ady: Transcender Starship
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1075570/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/transcender-starship/result/
 • Reanr: Hereket
 • Öndüriji: Aneel Pandey
 • Neşirçi: Tokalosh.com Entertainment, LLC
 • Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 29-njy marty

Transcender Starship-TiNYiSO

SIZE: 2.06 GB


SURATLAR

Transcender Starship-TiNYiSO Mugt göçürip almak

Transcender Starship-TiNYiSO Mugt göçürip almak

Transcender Starship-TiNYiSO Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 ýa-da has ýokary
 • Prosessor: 1,6 GGs ýa-da has çalt
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: Nvidia GEFORCE GTX 1050 TI ýa-da şoňa deň
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 3 GB elýeterli ýer
 • Ses kartasy: Umumy

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 ýa-da has ýokary
 • Prosessor: 3.0 GGs ýa-da has çalt
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: Nvidia GEFORCE GTX 1050 TI ýa-da şoňa deň
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 3 GB elýeterli ýer
 • Ses kartasy: Realtek ýokary kesgitlemesi

Oýun nädip gurulmalyTranscender Starship-TiNYiSO

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunTranscender Starship-TiNYiSO gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz