Train Life A Railway Simulator (v1.2.0.28935 & ALL DLC)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Demir ýol simulýatorynda ilkinji gezek sürüji we kompaniýanyň dolandyryjysy! Passengersolagçylaryňyzy ýa-da harytlaryňyzy 10 ýurtdan sürüň we taksiňizden Europeewropanyň oba ýerlerini, şäherlerini, tokaýlaryny we daglaryny gözden geçiriň. Her bir lokomotiwiň öz aýratynlyklary bar (güýç, tormoz we ş.m.), demir ýol belgilerine eýerip, howa şertlerine uýgunlaşyp, olara ussatlyk bilen gözegçilik etmegi öwrenmeli. Otly sürmek bilen bir hatarda üstünlikli kompaniýa işlemeli. Öz kompaniýaňyzy dörediň; otlylaryňyzy satyn alyň we hyzmat ediň; dirijorlary işe alyň we olara täze şertnamalar beriň; täze ugurlary öwrenmek; we engerolagçy we ightük hereketleriňizi optimizirläň. Pul gazanmak we işiňizi ösdürmek üçin dogry karar beriň! ICE 3, ICE 4 we NEWAG Griffin ýaly wepaly köpeldilen nyşanly otlylary sürüň, daşky görnüşinden kabinanyňyzyň içerki bölegine çenli öz otlylaryňyzy dörediň we sazlaň Kompaniýaňyzy dolandyryň: geçirijileri işe alyň, şertnamalary saýlaň, toruňyzy guruň, lokomotiwleriňizi saklaň bökdençlikleriň we gyssagly abatlaýyş işleriniň öňüni alyň.

Gündogar Europeewropanyň, Günbatar Europeewropanyň we Alp sebitleriniň şäherlerinden we oba ýerlerinden 10,000 kilometr ýol geçiň Berliniň Merkezi wokzaly we Sýurih esasy wokzaly ýaly hakyky durmuş stansiýalaryna baryp görüň, wyklýuçatellere uýgunlaşanyňyzda demir ýol belgisini yzarlaň we tizligi dolandyrmak, üýtgeşmeleri yzarlamak, tormoz aralygy, stansiýa gelýänler we gapylaryň açylmagy we ýapylmagy Çyzykdaky agaç, ýollarda gar gurmak ýa-da ýoluňyzdaky başga bir otly ýaly garaşylmadyk ýagdaýlary dolandyryň. howa şertleri we ýagyş we tupan bilen gije-gündiz heläkçilikleriň öňüni almak üçin wagt! TSW2-den gelip, haýran galýan bolsaňyz, bu oýunda adaty TSW2 bilen deňeşdirilende köp marşrut bar, ýöne otly mehanikasy çylşyrymly däl (bilgeşleýin). Sürüji otlylarynyň gezelenç tarapyny halaýan bolsaňyz, hakykatdanam lezzet alyp bilersiňiz. Käbir ýagdaýlarda oba landşafty TSW2-den has gowy (we käwagt has gowy) bolup biler. Şeýle-de bolsa, Brýussel we Köln ýaly uly şäherler hökman başga bir reňk ulanyp biler, sebäbi baýlyklar gaty köp gaýtalanýar we jikme-jiklikleri ýok. Bu, ETS 2-iň edişi ýaly täzelenmeler bilen hasam ösdürilip bilner.

Häzirki reýtingim soňky düzedişler bilen 5/10. Oýun (simulýator däl, hatda ýakyn hem däl); Aslynda ilkinji adamda oýnalýan ulag baýlygy. Bir otly bilen başlaýarsyňyz we Fransiýa, Germaniýa Şweýsariýa we Polşanyň arasynda ýolagçylary ýa-da dürli görnüşli ýükleri eltip pul gazanmaly bolarsyňyz. Hakyky otlyda ýa-da Rolling Stock, TS, TSW ýa-da Trainz ýaly simlerde gören zatlaryňyzy ýatdan çykaryň. Duýduryşy ýatdan çykaryň, esasan bezeg üçin. Öňki yşyklary, süpürgiçleri açyp, ähli gapylary açyp we ýapyp bilersiňiz, giriş we marşrut talap etmek üçin jaň stansiýalary ... we bu hakda. Singleeke-täk artýan güýç we tormoz dolandyryşy bar. “Köpri zolagy” we hiç haçan amala aşyrylmadyk bir zady aňladýan beýleki bildirişler sizi geň galdyrar. Käwagt oturylyşyk işlemeýär we çepe ýa-da saga öwrülmelidigiňizi anyklamak üçin karta seretmegi dowam etdirmeli bolarsyňyz (hawa, muny dogry okaýarsyňyz, bu oýunda bir zat.

SURATLAR

Train Life A Railway Simulator (v1.2.0.28935 & ALL DLC) Mugt göçürip almak

Train Life A Railway Simulator (v1.2.0.28935 & ALL DLC) Mugt göçürip almak

Train Life A Railway Simulator (v1.2.0.28935 & ALL DLC) Mugt göçürip almak

Train Life A Railway Simulator (v1.2.0.28935 & ALL DLC) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Intel Core i5-4690 @ 3.5 GHz ýa-da AMD Ryzen 5 1500X @ 3.7 GHz
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GTX 770 | AMD Radeon RX 570
 • DirectX: 10-njy wersiýa
 • Oýun nädip gurulmalyTrain Life A Railway Simulator (v1.2.0.28935 & ALL DLC)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunTrain Life A Railway Simulator (v1.2.0.28935 & ALL DLC) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz