Trackmania Turbo

LINKLERI OWüklemäge gidiň

4 Daşky gurşaw = 4 Oýun oýunlary Rollercoaster Lagoon: Magnit ýollarda ýaryşýan tropiki jennetdäki agyrlyk güýjüne garşy çykyň. Halkara stadion: Bu dünýädäki ýaryşyň yzlaryny özleşdirmek üçin sürüjilik ukyplaryňyzy ulanyň. “Canyon Grand Drift”: bu gyzyl kanýon peýza .ynda dar ýollardan geçiň. Valley Down & Dirty: Howa gözegçiligini ulanyň we bu oba ýerlerinde depelerden böküň. KAMPAIGN MODY 5-den gowrak kynçylyk derejesinde 200-e çenli täsin ýoly açyň. Bütin dünýä reýtingleriniň başyna çykyň! Jübüt sürüjisi acingaryş oýnunda ilkinji gezek dostuňyz bilen birleşiň we iki dolandyryjy bilen bir ulagy dolandyryň! TRACKBUILDER Öz sazlaryňyzy dizaýn ediň ýa-da tötänleýin ýollary dörediň. Bäsleşigi baky dowam etdirmek üçin iň gowy sazlaryňyzy ýazdyryň we paýlaşyň. VR GARŞY GÖRNÜŞLI Arkada ýaryş älemine çümmek 40 sany aýratyn VR ýoly bilen başga bir derejä çykýar.

“Moonlighter” çykandan bäri tonna täze mazmun bilen täzelendi. Esasy baglanyşyklary gowulandyrmak, näsazlyklary düzetmek we deňagramlylygy üýtgetmek ýaly kiçijik üýtgeşmelerden başlap, Mapol kartamyzda wada beren ägirt uly täzeliklere çenli - “Moonlighter” -iň häzirki wersiýasy köne we täze oýunçylar üçin oýun üýtgediji goşmaçalar bilen özboluşly tejribe berýär. Täze ýaraglary, sowutlary, halkalary we oklary ulanyp, nätanyş kiçi başlyklara garşy duruň. 9 sany batyr ýoldaşyň kömegi bilen 100 töweregi täze otag nagyşlaryny gezip görüň we has gyzykly we hekaýa tapyň. Täze oýun + re modeimini goşmaça kynçylyklar we wariantlar bilen açmak üçin esasy başdan geçirmäni tamamlaň.

Uzak wagtlap geçirilen arheologiki gazuw-agtaryş işlerinde Geýtsiň toplumy tapyldy. Adamlar bu gadymy parçalaryň dürli älemlere we ölçeglere eltýändigine tiz göz ýetirdiler - batyr we biperwaý başdan geçirmeleri çäksiz hazyna bilen üpjün etdiler. Gazuw-agtaryş meýdançasynyň golaýynda kiçi täjirçilik obasy bolan Rynoka, başpena we başdan geçirýänlere agyr gazançlaryny satmak üçin ýer döredildi. “Moonlighter”, gahryman bolmagy arzuw edýän başdan geçirýän dükançy Will-yň gündelik işlerine eýerip, gödek sözler bilen hereket edýän RPG. Dürli duşmanlary we başlyklary ýeňiň we kyn we çuňňur söweş mehanikasyna begeniň. Weaponsaraglaryňyza ussatlyk bilen gözegçilik etmek, möhüm wagt, seresaply ýerleşmek we duşmanlaryňyza we daşky gurşawyňyza düşünmek siziň ýaşamagyňyz üçin möhümdir. Duşmanlaryňyz bilen nähili söweşmelidigiňiz size bagly.

SURATLAR

Trackmania Turbo Mugt göçürip almak

Trackmania Turbo Mugt göçürip almak

Trackmania Turbo Mugt göçürip almak

Trackmania Turbo Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows Vista ýa-da Windows 7 SP1 ýa-da Windows 8.1 ýa-da Windows 10
 • Prosessor: Intel ýa-da AMD-den goşa ýadro 2 GGs ýa-da has gowusy
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: Wideo karta 512 MB ýa-da ondan köp bolmaly we DirectX 10 - gabat gelýän ýa-da DirectX 11 - gabat gelýän bolmaly
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklamak: 5 GB boş ýer
 • Ses kartasy: Iň soňky sürüjiler bilen DirectX gabat gelýän ses kartasy
 • Oýun nädip gurulmalyTrackmania Turbo

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunTrackmania Turbo gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz