Tower of Ardia

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Köp wagtdan bäri Ardia atly jadygöý ýaşapdy. Azure we Crimson-yň güýji bilen islendik edermenlige ýetip, islendik islegini amala aşyryp bilerdi. Emma wagtyň geçmegi bilen Ardia aradan çykdy we güýji diňe bir gulplandy. Şeýle-de bolsa, ölüm Ardiýanyň rowaýatyny peseltmek üçin hiç zat etmedi we tiz wagtdan başdan geçirýänler onuň güýjüni talap etjek boldular. Köpler diňi basyp almaga synanyşdylar, ýöne hiç biri başa barmady. Yllaryň dowamynda Ardiýanyň adyny göterýän şäher naýzanyň töwereginde ösdi we minara garşy çykýanlaryň hünär derejesini üpjün etmek üçin bir gildiýa peýda boldy.

Indi aýal doganyny halas etmek üçin bu meseläni çözmek üçin Ardiýada bir aýal peýda boldy. Uýalara haýsy syrlar garaşýar? Relia, aýal doganyny halas etmek üçin minaranyň geň güýjüni uzak saklap bilermi? Özüniň zaýalanýan güýjüni saklap, geň we dürli görnüşli Ardiýa diňine bir gezek bir gatdan çykyň. Adaty JRPG oýun oýnamagy garaşýar! Sýu plotet gaty esasy we oýun oýnamagy esaslandyrmak üçin esasan şol ýerde. Seni keselli uýasyny bejermek üçin Ardiýa diňiniň depesine çykmaga synanyşýan gyzyň köwşüne salýar. PLOT, ýöne köp we ýokary hilli. Nyşanlar we sahnalar gowy çekilen.

Oýun oýnamak bilen, klassiki JRPG-e has ýakyn duýulýar. Diňe bir RPG Maker oýunlarynda söweş ulgamy adaty bir zat däl, eýsem gymmatly zatlary sypdyrmak islemeýändigiňizi görüp boljak her NPC bilen gürleşmeli. Mundan başga-da, kartada duşmanlar görünýär, şonuň üçin birneme pul we pul üýşürmek isleseňiz ýa-da olar bilen düýbünden söweşmekden saklanjak bolsaňyz, olary çekip bilersiňiz. Umuman aýdanyňda, “Ardia diňi” çadyrlara we haýwanlara girseňiz, sypdyrmaly däl gyzykly korrupsiýa oýny. Elbetde, sýu plotet düýbüni tutmaýar, ýöne berk oýny we ajaýyp sungaty munuň öwezini dolýar.

SURATLAR

Tower of Ardia Mugt göçürip almak

Tower of Ardia Mugt göçürip almak

Tower of Ardia Mugt göçürip almak

Tower of Ardia Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows® 7/8 / 8.1 / 10
 • Prosessor: Intel Core2 Duo ýa-da has gowusy
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: DirectX 9 / OpenGL 4.1 ukyply GPU
 • DirectX: 9.0 wersiýasy
 • Saklama: 1 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyTower of Ardia

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunTower of Ardia gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz