Touhou Luna Nights v1.2.4.6

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“Touhou Luna Nights Free Download”, gözleg we hereketlere uly ähmiýet berýän Metroidwaniýa ady. Bilen işlenip düzüldi Team Ladybug, köp döredijiler ajaýyp hereket oýunlary şu wagta çenli

Remilia Skarlet, baş wampir Skarlet Iblis köşgi gyrnagy Sakuya Izayoýy Gensokyo ýaly dünýä duýduryş bermezden iberýär, ýöne beýle däl. Geň ýerlerden doly, geň youkai we wagt manipulýasiýasy bilen doldurylan dünýä. Remilýanyň ahyrky oýny näme bolup biler…? Wagtyň saklanmagy ýaly aýratyn ukyplary ulanýan häsiýetiň ukyplaryndan we Gimmick kartalaryndan wagt togtatmak ulgamy. Touhou Taslamasynyň “ot” ulgamyny 2D oýnuna uýgunlaşdyryň, size duşmana ýakynlaşmakda dartgynlylyk duýgusyny döreder. “Ladybug” topary “Faraonyň täzeden döremegi” bilen başlandy, “Beldiýanyň direlmegi” we “Şin Megami Tensei” ýaly beýleki gyzykly oýunlar bilen dowam etdi. SYNHRONIKA PROLOGI .ASY. ” Şondan bäri indiki taslamasyna sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn. Gowy kompaniýa

Bu gezek janköýer döretdiler çeper oýun dünýä belli “Touhou Taslamasy” esasynda. Fonda gahrymanyň hereketlerine we dürli başarnyklar, döredijiniň oýunlara bolan höwesini we Touhou taslamasyna bolan söýgüsini duýup bolýar. Metroidwaniýa stili bar bolsa-da, gaýtalanýan elementleriň talap etmezden ýa-da zatlar ýygnamazdan oýun aňsatlyk bilen öňe gidip biler. Bu, Team Ladybug tarapyndan ösdürilip ýetişdirilen oýun önümçilik endiklerinden dörän ajaýyp oýun boldy. Men bolsa, anime spritiniň gözelligini bellemek isleýärin. Döredijiniň diňe bir baş gahrymanyň hereketlerine däl-de, eýsem täsirlerine we duşman gahrymanlaryna goýýan jikme-jikliklerine ünsi görüp bilersiňiz.

“Touhou Luna Gijeleri” diňe bir “Touhou” janköýerleri üçin däl, eýsem, söýýänleriň hemmesinden lezzet alyp biler 2D hereket oýunlary.

 • Reanr
  • Hereket
  • Başdan geçirmeler
  • Atyş

 • Çykan senesi
  2019-njy ýylyň 25-nji fewraly
 • Öndüriji
  • WSS oýun meýdançasy

 • Neşirçi
  • WSS oýun meýdançasy

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Touhou Luna Nights v1.2.4.6 Mugt göçürip almak

  Touhou Luna Nights v1.2.4.6 Mugt göçürip almak

  Touhou Luna Nights v1.2.4.6 Mugt göçürip almak

  Touhou Luna Nights v1.2.4.6 Mugt göçürip almak

  Touhou Luna Nights v1.2.4.6 Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 2000 / XP


 • Prosessor:

  Intel Core2 Duo ýa-da has ýokary


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  1 GB


 • Oýun nädip gurulmalyTouhou Luna Nights v1.2.4.6

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunTouhou Luna Nights v1.2.4.6 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz