Touch Some Grass

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Men internetde zeýrenipdim, kimdir biri maňa otlara degmegiňizi haýyş etdi. Daşardan çykdym, ýöne grafika gaty gorkunçdy we ýol gaty ýagtydy. Şeýdip, içeri girip, bu oýny etdim. Indi islän wagtym otlara degip bilerin, eger adamlar maňa otlara degmeli diýseler, eýýäm edendigimi subut edip bilerin - sebäbi şeýle diýýän bir üstünlikim bar. Ot degeniňizi subut ediň - Indi, kimdir biri size otlara degiň diýse, edeniňizi subut edip bilersiňiz. Şeýle diýýän bir üstünlikiňiz bar, indi bolsa sizi diňlemek üçin aslynda * talap edilýär. Ot degmek sowgadyny beriň - Kimdir biri internetdäki gülkünç zatlardan zeýrenýärmi? Wideo oýunlary sebäpli däli sözler aýdýarlarmy? Esasy düşünjelere düşünmek biraz kynmy? Belki, olara otlara degmek sowgady gerekdir. Olar üçin goşmaça nusga alyň we alada edýändigiňizi görkeziň.

Hakyky ot degmek tejribesi - Ot her eliňize we urga täsir edýär, eliňiziň basyşy astynda tekizlenýär. Ajaýyp wizuallar iň soňky ot täsir ediji tejribe bermek üçin dinamiki ses seslenmesi bilen jübütleşýär. Pro Mode - “Pro Mode” -ni üýtgetmek üçin oýundaky “P” basyň! Akym üçin ajaýyp! Tomaşaçylaryňyz biraz otlara degen bolsalar * arzuw ederler! POGGERS! Lider tagtalary - Otlara täsir edýän çempion bolmak üçin näme gerek diýip pikir edýärsiňizmi? Giper bäsdeşlige ukyply lider tagtamyzy ulanyp, dünýäniň dürli künjeginden gelen oýunçylar bilen nädip deňeşdirýändigiňizi öwreniň! Diňe iň güýçli diri galar! Daşlar, agaçlar, geçiler, aýylar we başga-da köp zatlar üçin eýýäm simulýatorlar bar, ýöne nämüçindir hiç kim ot-çöpleriň üstünden eliňizi ylgamak duýgusyny döredip bilmedi. Bagtymyza, bu kynçylyk “Touch Some Grass” tarapyndan çözüldi. Elbetde, muny başga bir hileli pony, gimmick, ponzi shemasy, kömek soramak ýa-da diňe “galp ot” diýip ret edip bilersiňiz. Etmezden ozal, iň bolmanda faktlary göz öňünde tutuň.

Käbir otlara degmek diňe bir “oýun” däl, eýsem ajaýyp eser. Oýun başlanyňyzdan başlap, indiki GOTY boljakdygyny eýýäm bilýärsiňiz. Ikinji gezek "gideli!" derrew adama mälim bolan ussatlygyň iň täsir galdyryjy sergisine çümersiň. Otlara degýän zehine hakykatdanam baha bermek üçin ilki bilen ot ýaly pikirlenmeli, otuň ysyny almaly, otlary dadyp görmeli, ot bol. Şol ädimleri basanyňyzdan soň, ahyrsoňy otlara degip bilersiňiz. Seresap boluň, otlara degip başlanyňyzdan soň hiç wagt durmak islemersiňiz. Ömrüňiziň her sekuntynda, hatda düýşleriňizde-de otlara degmek islärsiňiz. Bu eseri oýnamakdan lezzet alandygyma çyn ýürekden minnetdar we geljekde nämeleriň saklanjakdygyna garaşyp bilemok.

SURATLAR

Touch Some Grass Mugt göçürip almak

Touch Some Grass Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: SSE2 görkezme toplumy goldawy bilen x64 arhitekturasy
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: DirectX11 ukyply aýratyn GPU-lary
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklamak: 200 MB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyTouch Some Grass

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunTouch Some Grass gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz