Total War Three Kingdoms v1.5.3 & ALL DLC

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Jemi uruş: ÜÇ Patyşalyk, köp baýrakly strategiýa tapgyrynda gadymy Hytaýda epiki çaknyşyklary döreden ilkinji. Imperiýa gurmak, gämi duralgasy we basyp almak ýaly täsirli hakyky söweşler bilen jemlenýän “Jemi söweş: ÜÇ Patyşalyk” gahrymanlar we rowaýatlar döwründe seriýany täzeden kesgitleýär. Rowaýata öwrülen basybalyşyň täze döwrüne hoş geldiňiz. Bu owadan, ýöne döwük toprak täze imperatory we täze durmuş ýoluny çagyrýar. Hytaýy öz dolandyryşyňyz astynda birleşdiriň, indiki beýik nebereleri dörediň we asyrlarboýy dowam etjek miras guruň. 12 sany meşhur Warlords toparyndan birini saýlaň we dünýäni basyp alyň. Sebäbiňize kömek etmek we harby, tehnologiki, syýasy we ykdysady ugurlarda duşmanlaryňyza agalyk etmek üçin gahryman gahrymanlary alyň.

Güýçli dostluk gurup, doganlyk bileleşigi gurup, köp duşmanyňyzyň hormatyny gazanyp bilersiňizmi? Ora-da dönüklik etmek, ýüregi gysýan dönüklik etmek we uly syýasy hyjuwyň ussady bolmak isleýärsiňizmi? Rowaýatyňyz entek ýazylmaly däl, ýöne bir zat anyk: şöhratly ýeňiş garaşýar. Dem alýan tebigy gözelligiň ülkesi bolan Hytaýyň üç Patyşalygyny açyň. Ajaýyp subtropiklerde, gurak çöllerde we garly daglarda söweş. Hytaýyň Beýik diwary we taňze derýasy ýaly meşhur ýerlere haýran galyň. Gadymy Hytaýyň uzynlygyny we giňligini öwreniň, onuň içindäki landşaft bilen sazlaşygy dikeldiň.

Hytaýyň meşhur taryhy eposy bolan “Üç patyşalygyň romantikasy” filminden çekilen 12 sany meşhur serkerdäniň biri hökmünde täze imperiýa guruň. Deňsiz serkerdeler, güýçli söweşijiler we görnükli döwlet işgärleri, bu gahrymanlaryň hersiniň özboluşly oýun usuly we maksatlary bar. Goşunlaryňyza serkerdelik etmek, welaýatlaryňyzy dolandyrmak we ösýän imperiýaňyzy berkitmek üçin epiki goldaýan gahrymanlary toplaň. Nyşanlar oýnuň urýan ýüregi bolup, Hytaýyň geljegi çempionlary tarapyndan emele geler.

Hytaýyň dinamiki özara gatnaşyklar düşünjesi bolan “Guanxi” modelinde döredilen “Jemi söweş: ÜÇ Patyşalyk”, durmuşdan has uly gahrymanlar we gadymy Hytaýyň geljegini kesgitleýän häsiýet agentligine paradigma üýtgeýär. Bu gahrymanlaryň hersi özboluşly şahsyýeti, höwesleri we halamaýan / halamaýan zatlary bilen janlandyrylýar. Şeýle hem, hekaýaňyzyň nähili oýnaýandygyny görkezýän oňyn we negatiw biri-biri bilen çuňňur gatnaşyklaryny döredýärler. Ajaýyp wizuallar we meşhur Wuşu söweşi bilen ÜÇ Patyşalyk söweş sungatydyr. Ajaýyp UI, joşgunly wistalar we hytaý tarapyndan ylhamlanan hakyky sungat eserleri bilen gadymy Hytaýy täzeden gözden geçirmek wizual baýramçylykdyr.

SURATLAR

Total War Three Kingdoms v1.5.3 & ALL DLC Mugt göçürip almak

Total War Three Kingdoms v1.5.3 & ALL DLC Mugt göçürip almak

Total War Three Kingdoms v1.5.3 & ALL DLC Mugt göçürip almak

Total War Three Kingdoms v1.5.3 & ALL DLC Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 64 Bit
 • Prosessor: Intel Core 2 Duo 3.00GHz
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: GTX 650 Ti 1GB | HD 7850 1GB | Intel UHD Graphics 620
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklamak: 60 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyTotal War Three Kingdoms v1.5.3 & ALL DLC

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunTotal War Three Kingdoms v1.5.3 & ALL DLC gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz