TOKOYO: The Tower of Perpetuity (v6335492)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

TOKOYO: Hemişelik diňi mugt göçürip alyň Kompýuter oýny täzelenen we DLC-ler bilen öňünden gurlan göni baglanyşykda dmg iň soňky köp oýunçy.

Özüňizi syrly diňiň içinde galan ýaly görýärsiňiz - gurluşyny her 24 sagatdan üýtgedýän, sansyz garyp ýykylan ruhlardan ýokary geçmeli we öň görünmeýän depä çykmaly! Theokara syýahat we gizlenen syry aç diňiň içinde! Her gün üýtgeýän awtomatiki öndürilýän zindan. Bu 2D hereket oýny Tokoýoda - Perpetuity diňi - yzygiderli üýtgeýän we şeýtan aldawly awto öndürilen zyndanda gezelenç haýwanlary we wagşy duzaklar bilen gurulýar. Perpetuity diňi oýun bilen awtomatiki usulda täzelenýär her 24 sagatdan serwer (hakyky dünýäde), dünýädäki oýunçylaryň hem edil şonuň ýaly hereket etmegine mümkinçilik berýär zyndana her gün we diňe bir gün üçin. Dwerve

Her gün size dürli duzaklar we gümürtikler garaşýar we ýoluňyz bilen göreşýän wagtyňyz beýleki oýunçylar bilen bäsleşmeli. Zyndan bar dürli şahalarbelli bir derejede erkin saýlamagy we randomizasiýa. Gündelik reýting sanawynda birinji orny eýelemegi maksat edineniňizde, dünýädäki bäsdeşlerine garşy diňiň ýokarsyna ýaryşyň. “Steam” we “Nintendo Switch” -iň oýunçylary birmeňzeş reýtingi paýlaşýarlar, şonuň üçin iň ýokarky ýeri sementlemegi başarsaňyz, bu siziň jedelsiz patyşa şol gün. Tory ulanýan sosial aýratynlyklar, bir oýunçynyň soňuna gabat gelýän mazar daşy goýuljak oýunda ýerine ýetirildi, beýleki oýunçylaryň oýunlarynda “ýadygärlikleri” we “soňky sözler".

 • Reanr
  • Hereket
  • Söweş

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 1-nji iýuny
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows7 ýa-da has täze


 • Prosessor:

  Intel Core i5 ýa-da has ýokary


 • Ram:

  2 GB


 • DirectX:

  9.0 wersiýasy


 • Saklama:

  400 MB boş ýer


 • Oýun nädip gurulmalyTOKOYO: The Tower of Perpetuity (v6335492)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunTOKOYO: The Tower of Perpetuity (v6335492) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz