TOGUM

LINKLERI OWüklemäge gidiň

TOGUM Mugt göçürip almak Kompýuter oýny Öň gurlan göni baglanyşykda Dmg Iň täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky Köp oýunçy

TOGUM, meşhurlaryň wakalaryna esaslanýan braziliýaly ylymly oýun derňew “Operação Prato” (Operasiýa Saucer) diýilýär. Witriýa şäheriniň töwereklerinde ýaşaýan gülkünç we daşarky gyz Priskilla Wu ýaly oýnaň Iýerusalim ejesi Erika bilen. Baýramyň öňüsyrasynda öýünde hezil edýärdi, ýöne dosty Saýonara birnäçe kod tapdy we gizlenen taşlanan jaýyň içindäki habarlar. Bu kodlaryň aýdylýan “syr” bilen baglanyşygy barmy? Duşuşyk"Köpleriň goňşusynda bolup geçýändigine ynanýarlarmy? Bu deňziň ortasynda peýda bolan geň yşyklar bilen baglanyşykly bolup bilermi? Bu oýun köp iş bilen öwrüp biler ..

Döredijiniň ýa-da neşir ediji hakykatdanam täsir galdyryjy bu oýun üçin öz baýlyklaryny etdi! Netijede, oýun tankytçysy hökmünde dogrymy aýtsam, şu wagt bu oýun diňe gowy däl. Animasiýa, gezelenç gaty erbet. Görünmeýän diwarlar hemme ýerde. Söweş meniň bir oýunda gören iň erbet zatlarym, indi köp ýyl bäri oýunlary gözden geçirýärin. Teklipler işläp düzüjä .. Häzirki wagtda ýeňil we agyr söweşi ýerine ýetirýän Q we E düwmelerini çalyşyň ýerine çep we saga düwmelerini üýtgediň. Soňra Q düwmesini pleýeriň ýüzüne öwüriň we iň ýakyn tokda “gulplaň” duşman. Bu, elbetde, köp kömek eder!

 • Reanr
  • Hereket
  • RPG

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 24-nji oktýabry
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 10 64 bit


 • Prosessor:

  AMD FX 6300


 • Ram:

  16 GB


 • Grafika:

  RADEON RX 580


 • DirectX:

  11-nji wersiýa


 • Saklama:

  5 GB elýeterli ýer


 • Oýun nädip gurulmalyTOGUM

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunTOGUM gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  1FICHIER.COM
  OWükiziz