Titan Station (v.11.1)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Titan wokzalyny mugt göçürip almak (v.11.1) Kompýuter oýny Öň gurlan göni baglanyşykda Dmg Iň täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky Köp oýunçy

Titan bekedi retro-ylym äleminde döredilen ýeke-täk oýunçy syry. Geljekde, 1999-njy ýylda: Ulgam operatory Deýwid kosmos stansiýasynda iş tapmak bilen kynçylyklaryndan gaçýar. Gelenden soň, onuň gündelik iş haýran galdyryjy açyş edensoň, durmuşy üçin göreşe öwrülýär. Aýry-aýrylykda işe girip, ähli kynçylyklaryňyzdan gaçyň ýangyç guýmak depo. “Titan” bekedi, Saturns aýy “Titan” -a lift we turbageçiriji ulgamy bilen birikdirildi. Radionda gürleşiň Radionda başgalar bilen duşuşyň we gürleşiň, ýöne kim edip bilersiňiz ynam? Tora birigiň we hakykaty tapyň. Kibernet giňişligine giriň Umytsyz wagtlar umytsyz çäreleri talap edýär. Hekaýa başdan geçirmesi “Titan Station” 3-4 sagat töweregi wagt alýar.

Söweş ýok. Az bulgurlar - aňsat we hekaýanyň bir bölegi. “Titan Station”, “Sci-Fi” ajaýyp başdan geçirmesi bolup, syr bilen joşýar we “Firewatch” ady bilen köp sanly meňzeşligi paýlaşýar. Muňa garamazdan gaýtalanýan oýun aýlawy, özüne çekiji we gowy ýazylan hekaýa, Sci-Fi kosmos temalary bilen bilelikde ýatdan çykmajak ada öwrülýär we ýöremegi tüýs ýürekden maslahat berýärin simulýator janköýerleri. Hekaýa 1999-njy ýylda Deýwid Miller bilen başlaýar akula tölemese, haýbat atýar. Umytsyzlyga uçran kosmos stansiýasynda ýer alýar Saturnyň Titan atly aý.

 • Reanr
  • Başdan geçirmeler
  • Tötänleýin

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 11-nji noýabry
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 10 ýa-da has ýokary


 • Prosessor:

  Esasy i5 2.8 GGs


 • Ram:

  8 GB


 • Grafika:

  Nvidia GeForce GTX 1060


 • DirectX:

  12-nji wersiýa


 • Saklama:

  6 GB boş ýer


 • Oýun nädip gurulmalyTitan Station (v.11.1)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunTitan Station (v.11.1) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz