Timothy vs the Aliens

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: WildSphere

Neşir ediji: WildSphere

Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 21-nji iýuly

Reanr: Açyk dünýä, hereket, atyjy, başdan geçirmeler, ylym-bilim, halas bolmak

Timothy vs Aliens açyk dünýä platformasy we başdan geçirýän wideo oýny, garakçy ak-gara şäherini doly reňkli gelmişekleriň çozuşyndan gorar.

Oýun erkin öwrenilip bilinýän we köp syrlary we tabşyryklary gizläp bilýän açyk we uly şäher bolan Kiçijik Balyk şäherinde bolup geçýär. Bu platformalardan doly şäher we ondan geçmek diňe bir nokatdan beýlekisine ýöremez. Mundan başga-da, oýunda peýda bolan islendik ulagy ulanyp, tutuş şäheri awtoulag bilen öwrenip bilersiňiz.

Timoteos vs The Aliens-de daşary ýurtlularyň gabawynda köp hereket pursatlaryny, zatlary tapmak, beýleki gahrymanlara kömek etmek we petiklenen ýa-da gizlin ýerlere girmek üçin köp sanly tapmany taparsyňyz.

Elbetde, gelmişeklere garşy göreşmek üçin elmydama gowy enjamlaşdyrylarsyňyz we “Gunrunner” -den satyn alýan zatlaryňyzy köpeldip bilersiňiz.

Bularyň hemmesi we hekaýalardan, başdan geçirmelerden we syrlardan doly oýunda.

SURATLAR

Timothy vs the Aliens Mugt göçürip almak

Timothy vs the Aliens Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
  • OS: Windows 64-bit
  • Prosessor: Intel Core2 Duo ýa-da şoňa meňzeş AMD
  • Oryat: 4 GB RAM
  • Grafika: 1 Gb VRAM bilen DirectX11 laýyk kart
  • DirectX: 11-nji wersiýa
  • Saklanylýan ýer: 2 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

  • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär


Oýun nädip gurulmalyTimothy vs the Aliens

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunTimothy vs the Aliens gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz