TheoTown v1.9.62

LINKLERI OWüklemäge gidiň

TheoTown öz şäheri gurup we dolandyryp boljak şäher gurluşyk oýny. Şäher gurluşykçysynyň wezipesini ýerine ýetiriň we birnäçe şäheri dolandyryň! Şäher dörediň we ullakan metropolda guruň. Dürli statistiki maglumatlary döredýän ajaýyp asmanlary we gurluşlary döredip biljek her şäheriň häkimi boluň. Uly we çylşyrymly transport ulgamlaryny dörediň. Raýatlaryňyzyň nähili aýlanjakdygyny saýlaň! Otly menzilleri, howa menzilleri, awtobus ammarlary. Ulag ulaglaryňyzy dolandyryň we sazlaň! Uçarlaryňyzy saýlaň, awtobus ugurlaryňyzy kesgitläň, demir ýol ulgamyňyzy guruň! Tebigy betbagtçylyklar, keseller, jenaýat we ýangyn ýaly adatdan daşary ýagdaýlary çözüň. Big Ben, Eýfel diňi, Azatlyk heýkeli we başgalar ýaly dünýä täsinliklerini guruň! Bir zadyň ýoklugyny duýýarsyňyzmy? Ulanyjy tarapyndan döredilen pluginler bilen goşuň! Bu oýnuň ykjam wersiýalarynyň tersine, bu premium wersiýa. Diýmek, mahabat ýa-da programma üpjünçiligi ýok. Belli bir bahadan ähli goşmaça mazmuny bir paketiň içinde alarsyňyz.

TheoTown oýnuna başlamazdan ozal kartanyň ululygyny we kynçylyk derejesini saýlap bilersiňiz. Raýatlar has kyn derejelerde has talap edýärler, has aňsat derejede oýnasa-da, berlen zatlar bilen iş salyşýarlar. Haýsy kynçylyk derejesini saýlasaňyz, TheoTown-da şäheri düzmek üçin siziň ygtyýaryňyzda onlarça dürli element bar. Awtoulag ýollary, ýollar, şäher häkimleri, ybadathanalar, beýik ýaşaýyş jaýlary, kiçi jaýlar, polisiýa merkezleri, baglar, suw çüwdürimleri, zawodlar ... we islän zadyňyzy islän ýeriňizde, islän ýeriňizde gurup bilersiňiz.

Asyl Nidhogg söýgüli hökmünde oýun oýnamakda birnäçe üýtgeşiklik boldy. Olara täze ýaraglar we degişmeler. Käbirleri ýaýdan zeýrenýärler, meniň pikirimçe, ony nädip ulanmalydygyny bilseňiz gowy işleýär. Käbir adamlar giň sözüň OP bolandygyny öňe sürýärler, ýöne kemçilikleri bar. Hanjar dogry ulanylsa ajaýyp we nädogry ulanylsa elhenç. Zorlanan adam, hemme zady saýlaýar. Her niçigem bolsa, arz etmeýänleriň hemmesini düzedýän, islemeýän ýaraglaryňyzy elmydama öçürip bilersiňiz. Asyl hereketleriň köpüsi üýtgedildi we höwesjeň janköýerleriň nalagyny we oýun oýnamagyny nädip bozýandygyny eşitdim. Men muňa goşulamok we munuň sebäbi. Asyl Nidhogg-da ajaýyp gylyç oýnaýan mehanik bardy (ikinjisi ýaly), ýöne köplenç zerur däldigim üçin hiç haçan ulanmaýandygymy görýärdim. Men däli ýaly kartweli, soň bolsa her gezek diýen ýaly öldürmek üçin soňky sekuntda pyçaklap bilýärdim. Soň bolsa tutsalar, ylgaýardym, soň bolsa aýaklaryny süpürip, arassa öldürerdim. Bökmek we spam atmak goşuň, bu meniň strategiýamdy we hemişe işledi.

SURATLAR

TheoTown v1.9.62 Mugt göçürip almak

TheoTown v1.9.62 Mugt göçürip almak

TheoTown v1.9.62 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7
 • Prosessor: Intel Pentium
 • Oryat: 1024 MB RAM
 • Grafika: Intel Integrirlenen Grafika
 • Saklamak: 200 MB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyTheoTown v1.9.62

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunTheoTown v1.9.62 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz