theHunter Call of the Wild New England Mountains MULTi10-ElAmigos

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Täze Angliýa daglaryna hoş geldiňiz!

Diş enjamyňyzy alyň we ajaýyp Appalaçi daglaryny öwrenmäge taýyn boluň! Täze Beýik Biriniň garşysyna akyl beriň, üç sany arassalanan haýwany tapyň we bu ajaýyp ýerde köne dostuňyz bilen habarlaşyň.

Ajaýyp ýerlerde aw ediň
Nýu-Hempşir ştatynyň takmynan dörtden bir bölegini, şeýle hem Günbatar Maýnyň käbir bölegini öz içine alýan Ak daglar demirgazyk Appalaçiýada ýerleşýär. Dürli we dürli peýza .lary öz içine alýan bu tolgundyryjy karta, Awçylara gözleg üçin ajaýyp täze bir ýer berýär. Biraz wagt tokaýda, derýanyň kenarynda ýa-da köl kenarynda geçiriň. Soňra ýabany tebigaty giňeltmek üçin oňat ýer tapyň we awçy tapyň - töweregiňizdäki üýtgeşik gurşawdan lezzet almak üçin bu ajaýyp pursatdan peýdalanyň…

Arassalanan ýyrtyjy we baý oba ýerlerini öwreniň
Täze Angliýa daglarynyň belentliklerinde we agaçlarynyň üsti bilen Awçylar üç Beýik Birine göz dikmek üçin ajaýyp mümkinçiliklere eýe. Diňe bu däl, goraghanada owadan arassalanan ýyrtyjy hem bar. Bu gowulaşmalary asylly Whitetail maral, owadan Gyzyl tilki we ajaýyp Muzda görmek bolýar. Şeýle-de bolsa, bu işi aňsatlaşdyrmaýar - ýyrtyjylara gizlenmek üçin dürli-dürli görnüşler hödürlenýär. Atureetişen tokaý, akýan suw we buzluklar tarapyndan emele gelen peýza. Decaprakly tokaýlyklaryň we ajaýyp ösümlikleriň fonuny hödürleýär. Alp çöllüklerinde ýa-da ýaprakly we hemişe gök öwüsýän tokaý ýerlerinde ýabany tebigata garaşmagy saýlasaňyz, Täze Angliýa daglarynyň ýerleşmegi size biraz wagt dynç almaga mümkinçilik berýär.

Syýahatyňyzy we taktikalaryňyzy meýilleşdiriň
Täze Angliýa daglary durmuş bilen doldurylýar. Awçylar ýokary derejelere çykanda seresaplylyk bilen meýilleşdirmeli bolarlar. Diňe Beýik Biriniň yzyndan barýarsyňyzmy ýa-da diňe gözleg üçin ýabany tebigatda gezip ýörsüňizmi, oýunçylar halaýan ýaraglarynyň görnüşini iki sany kosmetika serişdesi bilen üýtgedip bilerler, olara Täze Gampşir duýgusyny berer. Bu düşnüksiz we abraýly ýyrtyjyny gözlemezden ozal adaty esbaplaryny görkezmegiň ajaýyp usuly.


 • Oýunyň ady: awçy: Wildabany çagyryş ™ - Täze Angliýa daglary
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/2167630/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/thehunter-call-of-the-wild-/result/
 • Reanr: Başdan geçirmeler, simulýasiýa, sport
 • Öndüriji: Giňişleýin dünýäler
 • Neşirçi:
 • Ulanyjy reýtingi:🡹87 🡻59 Garyşyk
 • Çykan senesi: 2022-nji ýylyň 6-njy dekabry

Täze Angliýa daglarynyň awçy çagyryşy MULTi10-ElAmigos

SIZE: 20 GB

5 GB LINKLAR

Linkshli baglanyşyklar çalşylýar.


SURATLAR

theHunter Call of the Wild New England Mountains MULTi10-ElAmigos Mugt göçürip almak

theHunter Call of the Wild New England Mountains MULTi10-ElAmigos Mugt göçürip almak

theHunter Call of the Wild New England Mountains MULTi10-ElAmigos Mugt göçürip almak

theHunter Call of the Wild New England Mountains MULTi10-ElAmigos Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: 64bit OS - Windows 7
 • Prosessor: Intel i3-4170
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GTX 660 / ATI HD7870 - 1GB VRAM
 • Saklama: 60 GB elýeterli ýer

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: 64bit OS - Windows 10
 • Prosessor: Intel i7 dört ýadro
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVidia GTX 760 / R9 270x - 4GB VRAM
 • Saklama: 60 GB elýeterli ýer

Diller:Iňlis*Fransuz, Nemes, Portugaliýa - Braziliýa, Rus, Ispan - Ispaniýa, Çeh, Polýak, plönekeýleşdirilen Hytaý, Japaneseapon
*doly ses goldawy bolan diller


Oýun nädip gurulmalytheHunter Call of the Wild New England Mountains MULTi10-ElAmigos

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýuntheHunter Call of the Wild New England Mountains MULTi10-ElAmigos gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz