The Walking Dead Onslaught

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Halas bolmak setirde bolanda dynç ýok. AMC-iň “ingöreýän ölüler” ädimine giriň we tomaşada halaýan gahrymanlaryňyzyň rollaryny ýerine ýetirip, bu apokaliptiki täze dünýäniň elhençliklerine we adamkärçiligine garşy duranyňyzda, pyýada hüjümine taýynlaň. Halasgärler bilen uruş ahyrsoňy gutardy, ýöne zyýan ondan aman galanlaryň ýüreginde saklanýar. Bu bozulan jemgyýeti düzetmek we Aleksandriýanyň galyndylaryny geljek nesiller üçin täzeden gurmak üçin töwekgelçilik we gurban gerek bolar. Siziň jogapkärçiligiňizi ýerine ýetirmäge taýynmy? Rik, Daryl, Miçon we Kerol ýaly oýnaň we Aleksandriýa Howpsuzlyk Zolagynda öý bazasyny guruň. Bu ýerde, täze hekaýanyň bölümlerinde oýnarsyňyz, “Scavenger” -iň işine başlarsyňyz, pleýer statistikaňyzy täzelärsiňiz, ýaraglary üýtgedersiňiz we sazlarsyňyz, jemgyýetiňizi ösdürmek üçin çeşmeler bilen söwda edersiňiz we halaýan gahrymanlaryňyz bilen aragatnaşyk saklarsyňyz. Üstünlik bilen üpjünçilik işi tamamlanýar we şäherçäni täzeden guranyňyzda adamzadyň geljegine bolan umyt berkitmesine öwrüleniňizde Aleksandriýanyň üýtgändigini görersiňiz.

Hakyky işleýiş we duýgur VR hereket mehanikasy bilen 24 dürli we melege ýaraglary, şol sanda görkezilişiň nyşanly bölekleri bolan pyýada howpundan saklanyň. Düşünmediklere garşy her hüjümiňizi hakyky şekillendirýän wisseral Progressive Dismemberment ulgamyny başdan geçiriň. Her bir ýaragyň söweş stiliňizi sazlamak we sazlamak üçin dürli üýtgeşmeleri tapyň. Hiç zat galdyrma. Aleksandriýanyň diwarlarynyň aňyrsyndaky her bir syýahat jemgyýet üçin gymmatly ýaraglary, azyk önümlerini, materiallary we beýleki çeşmeleri ýygnamak mümkinçiligini aňladýar. Beöne seresap boluň: her üpjünçilik ylgawy, uçuş ýa-da söweş duýgyňyzy barlamak üçin öňünden aýdyp bolmajak gezelençleri, çeşmeleriň elýeterliligini we päsgelçilikleri üpjün edýär. Daryl Dikson ýaly oýnaň, üpjünçiligiň näsazlygy we syrly şäherde synlaýan nätanyş adam bilen duşuşygy barada özboluşly kampaniýa hekaýasy arkaly oýna.

Güýçli we taýyn däl, siz diňe bir öz işiňizde üstünlik gazanmak üçin däl-de, diňe diri galmak üçin çeşmeleri taşlamaly, çözgütleri düzmeli we akyl-paýhasyňyzy ulanmaly. Hemişe howp abanýan howpy ýeňip geçiň - Hakyky dinamiki we reaktiw Alien hökmünde dowamly gorkyny başdan geçiriň, sizi awlamak we her ädimiňize jogap bermek üçin duýgularyny ulanýar. Diri galmak üçin improwizasiýa - Her ýagdaýa garşy göreşmek üçin ulgamlary döwmek, möhüm çeşmeler we senet önümleri. Duşmanlaryňyzdan gaçarsyňyzmy, olary daşlaşdyrarsyňyzmy ýa-da kelläňiz bilen ýüzbe-ýüz bolarsyňyzmy? Gizlin we dönüklik dünýäsini öwreniň - Kosmosyň gyrasynda ýerleşýän söwda merkezi bolan Sewastopolyň jikme-jik ýagdaýyna çümüň. Gorky we ynamsyzlyk sebäpli dünýäde baý ýaşaýjylar bilen duşuşyň. Eartherden çykanda, Ellen Ripli gyzy Amanda 11 ýaşynda öýüne gaýdyp geljekdigini wada berdi. Amanda ony gaýdyp görmedi. On bäş ýyldan soň, häzirki wagtda Weyland-ututani işgäri Amanda, ejesi gämisiniň uçuş ýazgysynyň “Nostromo” Sewastopolyň uzak söwda merkezinde dikeldilendigini eşidýär. Näme bolanyna ahyrsoňy düşünmek üçin oňa garşy durmak gaty köp. Ekipa. Sewastopol şäherine gelenlerinde, bir zadyň düýbünden nädogrydygyny görýärler. Bularyň hemmesi näbelli howp bilen baglanyşykly bolup, kölegäniň çuň ýerinde gözlemek we öldürmek bilen baglanyşykly ýaly.

SURATLAR

The Walking Dead Onslaught Mugt göçürip almak

The Walking Dead Onslaught Mugt göçürip almak

The Walking Dead Onslaught Mugt göçürip almak

The Walking Dead Onslaught Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Intel Core i5-4590 / AMD FX 8350
 • Oryat: 12 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 290 ýa-da has uly
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklamak: 7 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyThe Walking Dead Onslaught

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunThe Walking Dead Onslaught gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz