The Walking Dead: Michonne – A Telltale Miniseries

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: N / A.

Neşir ediji: N / A.

Çykan senesi: N / A.

Reanr: Hereket, başdan geçirmeler, elhençlik, ýetişmek, nokat we basmak, halas bolmak, wizual roman

Deadöreýän ölüler: Miçonne 3-nji bölüm “Telltale Games” tarapyndan işlenip düzüldi we neşir edildi. 2016-njy ýylyň 24-nji fewralynda çykdy.

Deadöreýän ölüler: Miçonne - “Telltale Miniseries” Robert Kirkmanyň iň köp satylan gülkünç kitaplaryndan ajaýyp, pyçakly keşbi janlandyrýar. Geçmişi bilen gyzyklanyp, göz öňüne getirip bolmajak ýitgini we puşmanlygy başdan geçiren bu hekaýa, Miçonanyň gülkünç kitabyň 126-njy we 139-njy meseleleriniň arasynda ýokdugyny öwrenýär.

Baýrakly studiýa bolan “Telltale Games” -yň täze bölümlerinde üç bölüme (häzirki bölümleriň hemmesi) girmegi öz içine alýar.

Oýunçylar Miçonni Rikden, Ezekiýelden we beýleki ynamdar toparyndan näme alandygyny we nämäni yzyna getirendigini öwrenerler.

SURATLAR

The Walking Dead: Michonne – A Telltale Miniseries Mugt göçürip almak

The Walking Dead: Michonne – A Telltale Miniseries Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
  • OS: Windows XP Service Pack 3
  • Prosessor: Core 2 Duo 2GHz ýa-da şoňa deň
  • Oryat: 3 GB RAM
  • Grafika: ATI ýa-da NVIDIA kart w / 512 MB RAM
  • DirectX: 9.0 wersiýasy
  • Saklama: 3 GB boş ýer
  • Ses kartasy: göni X 9.0c ses enjamy
  • Goşmaça bellikler: Intel integral grafikasy üçin maslahat berilmeýärOýun nädip gurulmalyThe Walking Dead: Michonne – A Telltale Miniseries

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunThe Walking Dead: Michonne – A Telltale Miniseries gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

TUSFILES.NET
OWükiziz

TUSFILES.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz