The Tale Of Doris And The Dragon Episode 2-TiNYiSO

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Syýahat teňňäňizi beriň we derwezeden gidýän ýere gidiň

Başdan geçirmeler “Doris ertekisi” we “Aagondarha” - 2-nji bölümde dowam edýär. Bu oýunda Doris ýitirim bolan adamsy Alberti tapmak ugrundaky gözlegini dowam etdirýär.

Doris we Aagondarha ertekisi, ýer ýüzünde aradan çykandan soň özüni Purgatoriýada tapýan Doris atly bir garry aýaly görkezýän başdan-aýak başdan geçirilýän oýun seriýasy. Doris syýahatynda ösüşine päsgel berýän ýa-da päsgel berýän köp geň we ajaýyp keşpler bilen tanyşýar. Bulardan ähtimal dostluk ýüze çykýar.

Dolandyryş

Doris ahyrsoňy barmaly ýerine gelýär, ol ýerde wagtyň özünden has köne Dolandyryş toplumynyň giň we bulaşyk koridorlarynda gezmeli.

Maýhem

“Norb Transitional Support Dragon” we käbir gyzykly täze keşpleriň kömegi bilen bulgurlary çözüň we Dorisi Limbo-nyň orta dolandyryşynyň gyzyl lentasy bilen syýahatyna ugrukdyryň.

Howp

Hakykatyň barlygyna howp salýan erbet meýilnama durmuşa geçirilýär. Batyr gahrymanymyz, býurokratiýanyň tigirlerini duruzmak we bütin adamzat üçin gününi halas etmek üçin çalt zehinini we egsilmez sasyny ulanmalydyr.


 • Doris janköýerleriniň isleýşi ýaly UGRY we IET GOWY! 2-nji bölüm, 1-nji bölümden üç ýa-da dört esse uly aýratynlyk uzynlygydyr! Has gowy sungat, has gowy animasiýa, täze keşpler we gözleg üçin sahnalar!
 • Bütin dünýäde söýülýän 90-njy ýyllaryň nusgawy we retro atlary bilen ylhamlanan PIXEL-ART OAMEUNY. Ajaýyp DarkLitria tarapyndan döredilen ähli sungat eserleri
 • PIKIR WE KLIK EDEBI, enigma çözgüdini we gyzykly hekaýany nygtaýan oýun reanrydyr. Interfeýsiň minimalistik tebigaty oýnaýja dünýäni öwrenmek üçin “görkezmäge we basmaga” mümkinçilik berýär.
 • DOLY SES-ACTED oýny; Ben Simpson, Jeými Wud we Daryl Kelli rol alýar. Raýan Kallardyň kasting we ses ýazgysy
 • Garaşsyz kompaniýa tarapyndan döredilen Tekepbir Pixel 100% öz-özüni neşir edýär, taslamalarymyzy özbaşdak maliýeleşdirýär we ähli önümlerimizi içerde
 • SAZIK WE SES DIZAYNY, prodýuser we kompozitor AssadB-iň başga bir doly ses ýazgysy bilen 2-nji bölüm üçin uly üns.

1-nji bölümi şu ýerden gözläp bilersiňiz:

https://store.steampowered.com/app/516840


 • Oýunyň ady: Doris we Aagondarha ertekisi - 2-nji bölüm
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/632590/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/the-tale-of-doris-and-the-dragon—episode-2/result/
 • Reanrlar: Başdan geçirmeler, tötänleýin, hindi
 • Işläp düzüjiler: Ulumsy Pixel LTD
 • Neşirçi: Ulumsy Pixel LTD
 • Çykan senesi: 2020-nji ýylyň 7-nji fewraly

Doris we Aagondarha ertekisi 2-TiNYiSO

SIZE: 472 MB


SURATLAR

The Tale Of Doris And The Dragon Episode 2-TiNYiSO Mugt göçürip almak

The Tale Of Doris And The Dragon Episode 2-TiNYiSO Mugt göçürip almak

The Tale Of Doris And The Dragon Episode 2-TiNYiSO Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows XP SP2 ýa-da has soňraky
 • Prosessor: Pentium 4 ýa-da has gowusy
 • Oryat: 512 MB RAM
 • Grafika: DX9 ukyply grafika kartasy ýa-da has gowusy
 • DirectX: 9.0 wersiýasy
 • Saklama: 300 MB boş ýer
 • Ses kartasy: Islendik

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 7 ýa-da has soňraky
 • Prosessor: Intel i3 ýa-da has gowusy
 • Oryat: 1 GB RAM
 • Grafika: DX9 ukyply grafika kartasy ýa-da has gowusy
 • DirectX: 9.0 wersiýasy
 • Saklama: 300 MB boş ýer
 • Ses kartasy: Islendik

Oýun nädip gurulmalyThe Tale Of Doris And The Dragon Episode 2-TiNYiSO

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunThe Tale Of Doris And The Dragon Episode 2-TiNYiSO gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz